empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto
Szczegóły usługi ForexCopy
Usługa, która umożliwia kopiowanie transakcji traderów nawet kiedy nie masz pod ręką platformy handlowej.
header_mt4
Czym jest ForexCopy?

ForexCopy to usługa firmy InstaForex, która pozwala kopiować transakcje innych Traderów, nawet jeśli nie jesteś podłączony do terminalu handlowego. Wystarczy kilka minut, aby wybrać Tradera i skonfigurować automatyczne kopiowanie jego działań na swoje konto. Jednocześnie udostępnienie konta do kopiowania przez innych Traderów również zajmie kilka minut.

Jedną z zalet systemu ForexCopy jest jego niezawodność. Subskrybent może częściowo kontrolować sytuację, ponieważ środki pozostają na jego koncie. Może on zmienić ustawienia kopiowania lub ręcznie anulować skopiowane transakcje, jeśli wydają się nierentowne. Konto handlowe i fundusze są kontrolowane przez Subskrybenta ForexCopy, który może w dowolnym momencie zrezygnować z kopiowania transakcji Tradera.

Najpierw zdefiniujmy podstawowe pojęcia:

 • Klient to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła odpowiednią umowę klienta z firmą i zarejestrowała rzeczywiste konto handlowe..
 • Subskrybent to klient, który zarejestrował się jako Subskrybent w systemie ForexCopy w celu kopiowania transakcji innych Traderów..
 • Trader to klient, który zarejestrował się jako Trader w systemie ForexCopy. Działania handlowe na koncie Tradera służą jako sygnał do kopiowania transakcji na konto Subskrybenta..

Oto kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem kopiowania::

 • W systemie ForexCopy można rejestrować tylko konta handlowe w walucie USD.
 • Aby skopiować transakcję, minimalne saldo na koncie powinno wynosić 10 USD.
 • Maksymalna liczba Traderów, których transakcje można kopiować, jest nieograniczona.
 • Maksymalna kwota, jaką można wykorzystać do skopiowania transakcji jednego Tradera, nie jest ograniczona.
 • Koszt jednej skopiowanej transakcji musi wynosić co najmniej 4 USD; transakcje o niższej wartości nie zostaną otwarte.

W przypadku ręcznego zamknięcia skopiowanej transakcji:

 • Jeśli transakcja była opłacalna, Trader otrzymuje prowizję..
 • Jeśli transakcja przyniosła stratę, prowizja jest wypłacana Traderowi na podstawie warunków subskrypcji..
 • Subskrypcja pozostaje aktywna do momentu jej anulowania przez Subskrybenta lub Tradera na koncie klienta..
Traderzy ForexCopy

Innowacyjny system ForexCopy od InstaForex daje Traderom zarejestrowanym w systemie możliwość zarządzania warunkami płatności za kopiowanie ich transakcji przez Subskrybentów ForexCopy. Traderzy ForexCopy dzięki umożliwieniu kopiowania swoich transakcji otrzymują prowizję od każdej skopiowanej transakcji lub prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Aby zostać Traderem ForexCopy, należy otworzyć konto rzeczywiste rzeczywiste na dowolnym serwerze firmy InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Trader. Po rejestracji Trader określa warunki, na jakich Subskrybenci ForexCopy będą mogli kopiować jego transakcje. Istnieją trzy rodzaje prowizji:

prowizja od transakcji zamkniętych z zyskiem:

 • prowizja od transakcji, którą płaci Subskrybent ForexCopy za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem;
 • prowizja, którą płaci Subskrybent ForexCopy za 0,01 lota z każdej transakcji zamkniętej z zyskiem;
 • procent od zysku, otrzymanego przez Subskrybenta ForexCopy za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem.

prowizja od wolumenu wykonanych transakcji:

 • prowizja za 0,01 lota ze wszystkich skopiowanych transakcji na konto Subskrybenta i zamkniętych z zyskiem lub stratą, która zostanie zapłacona przez Subskrybenta ForexCopy na koniec dnia;
 • prowizja 0,5 pipsa od 1 lota, uzyskanego przez każdego z Subskrybentów ForexCopy, płacona przez firmę InstaForex. Ten rodzaj prowizji pozwala na bezpłatne kopiowanie transakcji przez Subskrybentów ForexCopy, co zwiększa atrakcyjność tego systemu..

prowizja za każdy dzień subskrypcji:

 • cena za każdy dzień subskrypcji, z wyłączeniem dni, w których rynek Forex nie działa (25 grudnia i 1 stycznia) oraz weekendów (sobota i niedziela)..

Po zarejestrowaniu się w systemie ForexCopy Twoje konto zostanie automatycznie umieszczone w systemie monitoringu ForexCopy, który jest codziennie odwiedzany przez tysiące potencjalnych Subskrybentów, szukających zyskownych projektów inwestycyjnych. W systemie ForexCopy nie ma ograniczeń co do liczby Subskrybentów, więc transakcje jednego Tradera ForexCopy mogą być kopiowane przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące Subskrybentów z całego świata. Ten system jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga od Tradera żadnych dodatkowych działań, pozwalając skupić się wyłącznie na handlu

Traderzy ForexCopy mają możliwość kopiowania transakcji innych Traderów ForexCopy, wybierając ich z listy w systemie monitorowania. Łącząc grupę Traderów, których zlecenia są kopiowane w sposób zintegrowany, Subskrybent może pokrywać ewentualne straty lub dołączyć do grupy innych Subskrybentów i kopiować transakcje jednego Tradera na mniejszą skalę. Trader może łączyć różne metody handlowe, analizy techniczne i fundamentalne, kopiując zlecenia innych Traderów, analizując ich strategie i uśredniając ryzyko.

W zależności od sposobu płatności Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję pod koniec dnia lub po anulowaniu subskrypcji. Trader może ustawić prowizję za każdy dzień subskrypcji i otrzymywać prowizję każdego dnia. Jeśli Traderzy ustawią prowizję za transakcję, otrzymają prowizję za każdą zyskowną transakcję po anulowaniu subskrypcji przez Subskrybenta. W tym drugim przypadku prowizja jest obliczana na podstawie wyniku handlowego (całkowity zysk i całkowita strata) odnotowanego w okresie subskrypcji Tradera ForexCopy. Prowizja za lot jest naliczana codziennie w te dni, kiedy transakcje są kopiowane na konto Subskrybenta. Wszystkie prowizje są wypłacane automatycznie, bez dodatkowych czynności. Zarówno Trader, jak i Subskrybent mogą śledzić aktualną kwotę prowizji do zapłaty online.

Subskrybenci ForexCopy

System ForexCopy opracowany przez InstaForex zapewnia inwestorom wiele wyjątkowych usług w sektorze finansowym. Dzięki rewolucyjnemu podejściu do inwestowania w wysokodochodowe projekty i przeanalizowaniu zasad wzajemnych rozliczeń między Traderami i Subskrybentami system ForexCopy nie ma odpowiednika wśród ofert innych międzynarodowych firm maklerskich.

 • System ForexCopy pozwala kopiować transakcje odnoszących sukcesy Traderów w czasie rzeczywistym: Traderów może być kilka, w wyniku czego ryzyko Subskrybenta jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlu na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej, fundamentalnej lub ich połączenia..
 • Subskrybenci ForexCopy nie przekazują środków na konta Traderów. Środki zawsze pozostają na koncie Subskrybenta. Dlatego Subskrybent nie będzie musiał żądać obciążenia zwrotnego z konta Tradera..
 • Subskrybenci mogą dostosować skalę kopiowania. Ta opcja może okazać się skuteczna, gdy Subskrybent chce zmniejszyć ryzyko skali kopiowania 1 do 1 lub gdy Subskrybent nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby skopiować wszystkie transakcje..
 • System ForexCopy pozwala Subskrybentom wybrać, które pary walutowe mają zostać skopiowane. Ten parametr jest ustawiany przez Subskrybenta podczas aktywacji subskrypcji określonego Tradera. Subskrybent zawsze może zmienić listę instrumentów handlowych bez anulowania subskrypcji..
 • Dostosowując parametry rozszerzonej subskrypcji, Subskrybent może ustawić wolumen transakcji. Opcja Lot Range umożliwia Subskrybentom kopiowanie tylko transakcji mieszczących się w wybranym zakresie (minimalny i maksymalny wolumen). Poza tym Subskrybenci mogą wybierać maksymalny i minimalny wolumen. Opcja Fixed Lot umożliwia kopiowanie z konta Tradera wszystkich transakcji o stałym wolumenie.
 • Subskrybenci ForexCopy płacą prowizje za kopiowanie wszystkich transakcji, lub tylko za zyskowne, w zależności od rodzaju prowizji wybranej przez Tradera ForexCopy. Jeśli płacą tylko za zyskowne transakcje, zysk powinien przekraczać kwotę prowizji zapłaconej przez Subskrybenta Traderowi za kopiowanie zleceń. Subskrybent nie musi płacić za przegrane transakcje. Tego typu prowizje są korzystne dla Subskrybentów i chronią ich interesy.
 • Jeśli Subskrybent wybierze Tradera, który pobiera dzienną prowizję, powinien płacić za każdy dzień subskrypcji, z wyjątkiem dni, w których rynek Forex jest zamknięty (25 grudnia i 1 stycznia) lub w weekendy (sobota i niedziela). Traderzy ForexCopy mogą wybrać ten sposób obliczania prowizji na podstawie strategii, której używają.
 • Kopiowanie transakcji dla Subskrybentów może być bezpłatne, jeśli trader ForexCopy wybierze prowizję za transakcję, która jest płacona przez firmę InstaForex.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji Subskrybent musi otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Subskrybent. Po rejestracji Subskrybent będzie mógł monitorować Traderów i przeglądać warunki kopiowania transakcji Traderów oraz indywidualnie konfigurować subskrypcję każdego Tradera, w tym wybierać pary walutowe i skalę, w jakiej będą otwierane zlecenia na koncie Subskrybenta.

Ustawienia kopiowania transakcji są stosowane do każdego Tradera osobno i mogą być zmieniane na żądanie Subskrybenta bez anulowania subskrypcji. Jeśli Trader zmieni warunki subskrypcji, nie wpłynie to na inwestorów, którzy zaakceptowali pierwotne warunki. Chroni to Subskrybentów przed możliwymi zmianami warunków handlowych wprowadzanych przez Tradera jednostronnie i gwarantuje zachowanie tych warunków, na które inwestor wyraził zgodę podczas aktywacji subskrypcji konkretnego Tradera.

System kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony inwestora, po aktywacji subskrypcji i potwierdzeniu przez Tradera system ForexCopy potrzebuje około 15 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia kopiowania transakcji Tradera online. Każdy Subskrybent na swoim koncie może śledzić statystyki swojego konta i operacji handlowych.

Prowizja jest wypłacana Traderom codziennie lub po zakończeniu subskrypcji, w zależności od rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Subskrybenta ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli taka została ustalona, lub Subskrybent płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po zakończeniu subskrypcji Tradera. Prowizja pobierana jest automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną kwotę prowizji należną do zapłaty.

Subskrybent systemu ForexCopy w dowolnym momencie może zaktualizować swój profil i zostać Traderem, zachowując jednocześnie możliwość kopiowania transakcji innych Traderów. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach profilu. Jednocześnie dane Subskrybenta, który został Traderem, będą również wyświetlane w systemie monitoringu ForexCopy.

Kopiowanie transakcji

System ForexCopy został opracowany, aby umożliwić jednemu Traderowi kopiowanie transakcji innych Traderów. Każdy użytkownik systemu ForexCopy może stosować strategie handlowe, które najbardziej mu odpowiadają, wybierając Traderów z listy systemu monitoringu ForexCopy i kopiując ich transakcje.

Każdy użytkownik systemu ForexCopy może kopiować transakcje innych użytkowników i/lub udostępniać swoje transakcje do kopiowania.

System ForexCopy posiada rozszerzoną listę sposobów płatności. Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję za umożliwienie jednemu lub kilku Subskrybentom ForexCopy kopiowania ich transakcji. Może zostać pobrana prowizja za skopiowaną transakcję, prowizja za dzień subskrypcji i procent zysku z transakcji. Jeśli Subskrybenci wybiorą tę ostatnią opcję, płacą tylko za kopiowanie zyskownych transakcji..

Ponadto Trader ForexCopy może bezpłatnie udostępniać kopiowanie swoich transakcji Subskrybentom, jeśli trader ForexCopy wybierze prowizję za transakcję, która jest płacona przez firmę InstaForex.

Nie ma ograniczeń co do liczby kopiowanych transakcji: system pozwala na kopiowanie wszystkich transakcji.

Każdy klient InstaForex może zarejestrować się w systemie ForexCopy i zasubskrybować dowolną liczbę Traderów. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących rejestracji w tym systemie, z wyjątkiem jednego: tylko konta w USD mogą być zarejestrowane w systemie ForexCopy. Ponadto klienci mogą dołączyć do systemu bezpłatnie.

Warunki kopiowania:

 • Na konto Subskrybenta zostaną skopiowane tylko te transakcje, które Trader otworzył po tym, jak dany Subskrybent go zasubskrybował.
 • Ceny otwarcia/zamknięcia skopiowanych transakcji mogą różnić się od cen otwarcia/zamknięcia transakcji na koncie Tradera. To zdarza się dlatego, że ForexCopy jest technicznie złożonym systemem. Z tego powodu kopiowanie transakcji na konto Subskrybenta odbywa się z maksymalnym możliwym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • System zapewnia kopiowanie transakcji z konta Tradera na konto Subskrybenta w czasie rzeczywistym z maksymalnym możliwym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • Zlecenia, które były otwarte przez mniej niż 2 minuty, mogą nie zostać skopiowane z konta Tradera na konto Subskrybenta.
 • Transakcje są kopiowane na konto Subskrybenta po cenie rynkowej dostępnej w momencie kopiowania, która może różnić się od pierwotnej ceny w momencie otwarcia transakcji na koncie Tradera.
 • Wszystkie działania Tradera ForexCopy są automatycznie kopiowane na konto Subskrybenta.
 • Dla kopiowanych transakcji ustawiane są te same poziomy stop loss i take profit, które zostały ustalone dla transakcji Tradera.
 • Jeśli Trader ForexCopy zmieni zlecenie stop loss lub take profit dla już otwartej transakcji, zmiany te wejdą w życie z maksymalnym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • Proporcje kopiowanych transakcji są obliczane na podstawie skali kopiowania ustawionej przez Subskrybenta ForexCopy podczas zasubskrybowania Tradera ForexCopy.
 • Subskrybent ForexCopy może zamknąć skopiowaną transakcję bez anulowania subskrypcji konta Tradera ForexCopy.

Subskrypcja na kopiowanie transakcji w systemie ForexCopy zostanie anulowana, jeśli:

 • Trader anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” na Koncie Klienta;
 • Subskrybent anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” na Koncie Klienta;
 • Konto Subskrybenta nie ma wystarczających środków na zapłatę prowizji;
 • Konto Subskrybenta nie ma środków, niezbędnych do kopiowania transakcji Tradera;
 • Firma anuluje subskrypcję po tym, jak Subskrybent lub Trader złoży wniosek o anulowanie do Działu Obsługi Klienta.
Opłata subskrypcji

Czym ten system może zainteresować doświadczonych traderów? Świadcząc swoje usługi, Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję za skopiowanie zyskownych transakcji, prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Istnieje kilka opcji płatności za usługi Traderów ForexCopy, którzy udostępniają swoje transakcje do kopiowania Subskrybentom. Rejestrując się w systemie, Trader wybiera jedną z następujących opcji płatności:

 • płatność za okres subskrypcji (opłata pobierana jest od Subskrybentów co 24 godziny);
 • płatność za każdą otwartą transakcję w ramach systemu ForexCopy;
 • procent od zysku, otrzymanego przez Subskrybenta;
 • płatność za ilość skopiowanych lotów ze wszystkich transakcji zamkniętych zarówno z zyskiem, jak i stratą;;
 • bezpłatne kopiowanie (broker opłaca usługi Tradera ForexCopy w postaci prowizji od uzyskanych lotów).

Traderzy ForexCopy wybierają opcje płatności podczas rejestracji w systemie. Każda opcja płatności jest ustalana indywidualnie dla każdej subskrypcji ForexCopy: jeden Trader może otrzymać prowizję od Subskrybentów na różne sposoby: za jeden dzień, za jedną transakcję lub procent od zysku Subskrybenta.

Możliwość wyboru i zmiany opcji płatności za subskrypcję ForexCopy pozwala na stworzenie bardzo dogodnych warunków dla obu członków systemu: ktoś ceni sobie możliwość zapłaty po osiągnięciu zysku (procent od zysku), inni wolą płacić za każdą transakcję. Swoboda wyboru i swoboda oferowania to elementy składowe sukcesu systemu ForexCopy które czynią go atrakcyjnym dla Traderów, którzy starają się zarabiać zarówno na własnym handlu, jak i na świadczeniu usługi kopiowania swoich transakcji.

Ryzyko związane z kopiowaniem transakcji

Jak każdy handel online, system ForexCopy wiąże się z pewnym ryzykiem związanym z kopiowaniem transakcji. Dlatego też przed korzystaniem z usługi ForexCopy Subskrybentowi zaleca się uważne zapoznanie z listą możliwych zagrożeń:

 • System ForexCopy ma wyraźnie spekulacyjny charakter, co może doprowadzić do znacznych strat.
 • Kopiowanie transakcji w systemie ForexCopy odbywa się bez ingerencji samego Subskrybenta.
 • Firma i jej partnerzy, a także ich pracownicy i agenci nie są doradcami inwestycyjnymi ani finansowymi i nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty Subskrybenta. Jeżeli Subskrybent podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Firmy lub jej partnerów, lub korzystając z funkcji systemu ForexCopy, odpowiedzialność za swoją decyzję ponosi wyłącznie Subskrybent.
 • W przypadku, gdy Subskrybenci w jakikolwiek sposób zmienią parametry kopiowanych transakcji, powinni być przygotowani na to, że wynik takich działań może znacząco różnić się od wyniku transakcji Tradera, którego subskrybują.
 • Subskrybent zgadza się, że jeśli z jakiegokolwiek powodu technicznego jego subskrypcja systemu ForexCopy zostanie zawieszona w jakikolwiek inny sposób niż anulowanie przez Subskrybenta lub Tradera ForexCopy, Firma nie ponosi odpowiedzialności za otwarte transakcje pozostałe po anulowaniu subskrypcji.
 • System ForexCopy to technicznie złożona usługa, która od czasu do czasu ulega awarii. W przypadku wystąpienia błędu przy kopiowaniu transakcji, lub anulowania kopiowania w wyniku błędu, Subskrybent zgadza się, że takie okoliczności nie mogą być podstawą roszczenia wobec Firmy dotyczącego naliczenia zysku lub odszkodowania za poniesione straty.
 • Transakcje Tradera są kopiowane zgodnie ze skalą ustaloną przez Subskrybenta przy wyborze tego Tradera. Pozycje o wolumenie mniejszym niż minimalna wymagana wielkość transakcji nie zostaną otwarte. Wszystkie skopiowane transakcje są zmieniane i/lub automatycznie zamykane na kontach Subskrybenta, jeśli Trader zmienia/zamyka transakcje z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Statystyki poprzednich wyników handlowych prezentowane na stronie internetowej i w aplikacjach Firmy nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości i należy je traktować jako hipotetyczne. Należy rozumieć, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. System ForexCopy nie podejmuje decyzji o transakcjach, a jedynie przekazuje informacje o nich z jednego konta na drugie.
 • Parametry systemu ForexCopy pomagają testować, oceniać i wybierać odpowiednią strategię inwestycyjną, dostarczając szczegółowych informacji na temat konta tradera, jego transakcji, nastawienia do ryzyka i innych danych, które należy wziąć pod uwagę przed kopiowaniem transakcji z określonego konta.

Ponadto proponujemy rozważenie innych rodzajów ryzyka związanych z korzystaniem z systemu ForexCopy.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE RYZYKO ZWIĄZANE Z KOPIOWANIEM TRANSAKCJI

Nieprawidłowe parametryJeśli Subskrybent ustawi niewłaściwe parametry subskrypcji bez uwzględnienia akceptowalnego poziomu dźwigni, może to prowadzić do przedwczesnego wystąpienia stop out.

Niewystarczająca dywersyfikacjaSubskrybent kopiuje kilka transakcji, ale ich wyniki są zbyt podobne, co nie może zapewnić wystarczającej dywersyfikacji pomiędzy różnymi klasami aktywów.

Niewystarczająca świadomośćPochopna decyzja o subskrypcji doświadczonego tradera bez zapoznania się z jego stylem handlu może doprowadzić do niedopasowania podejścia do ryzyka Tradera i podejścia Subskrybenta.

Ryzyko rynkoweWażne wiadomości, takie jak interwencja banku centralnego, mogą spowodować wystąpienie stop-out z powodu długoterminowych wahań na rynku walutowym.

Ryzyko związane z wyborem TraderaTrader przestaje używać lub zmienia swoją strategię handlową bez powiadomienia, lub jego styl handlu staje się zbyt agresywny. To z kolei może prowadzić do bardziej ryzykownych transakcji, które nie są zgodne z podejściem do ryzyka Subskrybenta.

Subskrybent wybiera Tradera, który początkowo wykazuje dobre wyniki, ale jego historia transakcji jest krótka i niestabilna. Zawsze należy dokładnie przestudiować styl handlowy danego Tradera i dowiedzieć się, jak zachowuje się w przypadku nieopłacalnych transakcji.

Jeśli Subskrybent subskrybuje wielu traderów, może to doprowadzić do zamieszania, w wyniku czego Subskrybent nie otrzyma zysku i niezbędnego doświadczenia handlowego.

Ryzyko związane z wyborem strategii handlowej

Ryzyko strategii handlowej Martingale. Traderzy, którzy preferują tę strategię, mają najwyższy stopień ryzyka. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to najatrakcyjniejsza opcja handlu, ale w tym właśnie tkwi haczyk.

Traderzy korzystający ze strategii Martingale nie przyznają się do swoich strat. Po prostu podwajają pozycje i mogą zarabiać przez kilka dni. Często straty takich traderów są niewidoczne i zajmują one pierwsze miejsca w rankingu.

Świadoma odmowa minimalizacji strat jest ogólnie najbardziej ryzykownym podejściem do inwestowania. Rzeczywiście, przy takim podejściu straty są często ignorowane, gdy cena zmienia kierunek. Traderzy po prostu czekają kilka dni, aż strategia przyniesie rezultaty i pozwoli im szybko odzyskać straty.

Problem pojawia się, gdy cena stale zmienia kierunek, co doprowadza do wystąpienia stop out i ogromnych strat na koncie.

Ryzyko związane z handlem w ciągu dnia. Day traderzy muszą mieć właściwe nastawienie. Stosując strategię day trading możesz ponieść straty kilka razy z rzędu, zanim osiągniesz zysk. Ponadto wielkość stratnych i zyskownych transakcji może być w przybliżeniu taka sama, co nie pozwala na stabilny wzrost kapitału.

W day tradingu zwykle przychodzi taki moment, gdy straty i zyski mogą się wyrównać. W takim przypadku saldo konta pozostaje względnie niezmienione przy niewielkich spadkach.

Dlatego należy być cierpliwym, jeśli Trader rozpocznie cykl spadków w handlu. Jeśli strategia działa, prędzej czy później przyniesie zysk.

Głównym ryzykiem jest niemożność czekania.

Ryzyko związane z handlem długoterminowym. Inwestorzy wybierający traderów z tym podejściem powinni odpowiednio się dostroić.

Subskrybując traderów długoterminowych, na samym początku inwestorzy mogą ponieść niewielkie straty, nie osiągając zysku.

Ogólnie rzecz biorąc, traderzy długoterminowi są uważani za najmniej ryzykowną opcję. Często używają stop lossów i pozwalają na generowanie zysków, co nie jest szybkim procesem.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.