empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Wskaźniki makroekonomiczne

 • Atlanta Fed Index
  Indeks aktywności biznesowej Banku Rezerwy Federalnej w Atlancie.
  Przedstawia wyniki ankietowania producentów w Atlancie na temat ich stosunku do obecnej sytuacji gospodarczej. Liczby poniżej "0" są wskaźnikiem spowolnienia tempa rozwoju gospodarki. Jego wartość jest publikowana po 10 dniu każdego miesiąca do 14:00 (GMT). Indeks ten ma ograniczony wpływ na rynek, ponieważ jest publikowany po wyjściu wskaźnika aktywności gospodarczej na poziomie krajowym (NAPM index). Wzrost wartości tego indeksu jest sprzyjającym czynnikiem dla wzrostu kursu dolara.
 • Average Earnings Growth / Wzrost przeciętnego wynagrodzenia
  Wskaźnik obliczany poprzez uwzględnienia wzrostu zarobków w ciągu trzech miesięcy (wlicza się wszystkie wypłaty, które zostały faktycznie dokonane, a nie "naliczone"). Jest to dobry wskaźnik przyszłej inflacji, ponieważ wzrost zarobków, jeśli nie jest odszkodowany wzrostem wydajności pracy, jest przyczyną wzrostu cen. Jest jednym z decydujących wskaźników, zgodnie z którym Bank Anglii określa poziom stóp procentowych. Pojawia się co miesiąc. Wywiera znaczący wpływ na rynek.
 • Average Hourly Earnings / Średnia godzinowa płaca
  Ten wskaźnik pojawia się w Stanach Zjednoczonych i jest wyrażony w postaci absolutnej wartości w postaci indeksu w stosunku do poprzedniego okresu analizy. Jego traktują jako wskaźnik potencjalnej inflacji związanej ze wzrostem wartości siły roboczej. Wywiera znaczący wpływ na rynek. W warunkach gotowości podwyższenia podstawowych stóp procentowych wzrost jego wartości może doprowadzić do wzrostu kursu dolara. Publikowany jest zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca o 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "Nonfarm payrolls".
 • Average Workweek / Średni tydzień pracy
  Wskaźnik pokazuje średnią długość tygodnia pracy w ciągu miesiąca. Publikowany jest zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca o 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "Nonfarm payrolls". Na rynku praktycznie nie ma wpływu. Służy do długoterminowej analizy stanu zatrudnienia w kraju. On jest "dobrym" wskaźnikiem stanu rynku pracy w różnych fazach cyklu gospodarczego. Uważany jest za jeden z decydujących wskaźników dla takich wskaźników, jak "Industrial production" (Produkcja przemysłowa) i "Personal income" (Dochody osobiste), których wartości są publikowane później.
 • Balance of Payments (Current Account) / Bilans płatniczy
  Wskaźnik jest stosunkiem kwoty płatności, pochodzących z zagranicy, i kwoty płatności, udający się za granicę. Jeśli napływające w kraju płatności przekraczają wypłaty do innych państw i organizacji międzynarodowych, bilans płatniczy jest aktywny (dodatnie saldo), jeśli wręcz przeciwnie - to pasywny (ujemne saldo). Dodatnie saldo (lub zmniejszanie wielkości salda ujemnego) jest sprzyjającym czynnikiem dla wzrostu kursu waluty krajowej. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Balance of trade / Bilans handlowy
  Różnica między eksportem i importem, wyrażonych w cenach. Wychodzi co miesiąc. Ma mały wpływ na rynek.
 • Beige Book
  Gospodarczy przegląd systemu Rezerwy Federalnej USA - Beżowa księga. Jest to zbiór raportów SRF, który stanowi przegląd dynamiki rozwoju gospodarczego USA i służy jako wskaźnik dalszych działań SRF w zakresie polityki pieniężnej. Tworzy się przez dwanaście Banków Rezerwy Federalnej w USA. Przegląd obejmuje sferę przemysłu, usług, rolnictwa, instytucje finansowe, rynek pracy, rynek nieruchomości. Ma ograniczony wpływ na rynek. Gdy na rynku pojawiają się plotki na temat ewentualnej zmiany stóp procentowych, to zwracają uwagę na drugą część przeglądu, gdzie mowa o stanie płac i cen. Przegląd jest korzystny z punktu widzenia potwierdzenia już panujących w gospodarce trendów. Jego wartość jest publikowana 8 razy w roku, w środy, za dwa tygodnie do kolejnego posiedzenia Komitetu otwartego rynku (FOMC) systemu Rezerwy Federalnej USA o 19:00 (GMT).
 • Budget Deficit - Public sector borrowing requirement - PSBR / Deficyt budżetowy
  Jest to sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody. Ogromny deficyt prowadzi do wzrostu długu publicznego i może wystąpić katalizatorem przyspieszenia inflacji. Jest wywoływany znacznymi wydatkami albo niewielkimi dochodami budżetu. Wynikają stąd dwa sposoby rozwiązania problemu deficytu budżetowego, - obniżenie wydatków (przede wszystkim cierpią społeczne wydatki na ochronę zdrowia, edukację, itp.) lub podniesienie podatków. W pierwszym przypadku problem może być rozwiązany poprzez niebogatą ludność kraju, a w drugim - kosztem podatników. I w pierwszym i w drugim przypadku rozwiązanie problemu deficytu dotyczy interesów najbardziej wpływowych grup, stąd też wynika trudność jej rozwiązania. Z drugiej strony, nie rozwiązując problem deficytu budżetowego, rząd powoduje wzrost inflacji, a za tym - stóp procentowych. A to jest sprzeczne z interesami większości społeczeństwa (będących nabywcami towarów i nieruchomości na kredyt) i sektora produkcyjnego. Nieznaczny deficyt lub nawet całkowity jego brak mówi, jak zwykle, lub o wysokich podatkach lub o niskich wydatkach państwa (głównie z powodu mniejszych wydatków wojskowych). W pierwszym przypadku cierpią podatnicy, w drugim - odbiorcy środków budżetowych (programy socjalne i kompleks wojskowo-przemysłowy). Niski deficyt budżetowy prowadzi do obniżenia inflacji, ze wszystkimi wynikającymi stąd negatywnymi skutkami. W wyniku znaczącego wpływu wojskowo-przemysłowego lobby na politykę niemal wszystkich rozwiniętych państw, można zrobić wniosek, że niski deficyt budżetowy jest niekorzystny dla rządów danych krajów. Skuteczny deficyt opiera się na umiarkowanej inflacji, przy zachowaniu interesów wszystkich zainteresowanych w budżecie kraju grup. Wskaźnik nie ma większego wpływu na rynek. Wychodzi co miesiąc.
 • Building Permits / Pozwolenie na budowę
  Wskaźnik pokazuje liczbę pozwoleń na budowę nowych domów. Wskaźnik jest bardzo wrażliwy na zmiany podstawowych stóp procentowych, ponieważ pod budowę należy brać kredyty bankowe. Dane te, ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Proces budowy jest bezpośrednio związany ze stanem dochodów ludności. Dlatego, wzrost budownictwa charakteryzuje funkcje poprawy jego stanu i zdrowy rozwój gospodarki. Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs krajowej waluty. Jego wartość jest publikowana w trzecim tygodniu każdego miesiąca o 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "Housing starts".
 • Business Inventories / Zapasy w hurtowniach
  Wskaźnik obejmuje wszystkie produkowane i przechowywane w magazynach towary. Jego wzrost mówi o osłabieniu sprzedaży towarów, negatywny stan gospodarki, co pociąga za sobą osłabienie walut. Publikowany jest o 13:30 (GMT) do 15-go dnia każdego miesiąca. Istnieje następująca zależność: wzrost zapasów w ciągu kilku miesięcy może świadczyć o zjawiskach stagnacyjnych w gospodarce. Wpływ tego wskaźnika na rynek jest ograniczony. Jednak trwała tendencja w jego dynamice ma duży wpływ na rynek. Wzrost wartości indeksu wywiera negatywny wpływ na kurs dolara.
 • Capacity Utilisation / Wykorzystanie mocy produkcyjnych
  Wskaźnik obciążenia mocy produkcyjnych. Wskaźnik pokazujący stosunek całkowitej produkcji do wspólnych możliwości. Opisuje aktualny stan gospodarki. Dla tego wskaźnika istnieje optymalna wartość 81.5%. Wartość mniejsza niż 81.5%, wskazuje na osłabienie gospodarki i walut, i na odwrót. Publikowany jest: 14:15 (GMT), 15-go dnia każdego miesiąca (dane za poprzedni miesiąc)).
 • CBI Distributive Trades
  Przegląd (w formie cyfr) odzwierciedla biznesowe nastroje przedsiębiorców dotyczące dziedziny handlu. Przegląd nie ma bezpośredniego związku z realnymi perspektywami rozwoju gospodarki. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę. Publikowany jest : 14:15 (GMT), 15-go dnia każdego miesiąca (dane za poprzedni miesiąc).
 • CBI Industrial Trends / Gospodarczy przegląd Brytyjskiej Konfederacji Przemysłowców
  Przegląd (w formie cyfr) odzwierciedla biznesowe nastroje przedsiębiorców dotyczące stanu sektora produkcyjnego gospodarki. Przegląd nie ma bezpośredniego związku z realnymi perspektywami rozwoju gospodarki. Wychodzi co miesiąc. Wskaźnik przyjmuje się rynkiem pod uwagę. Chain Store Sales Dane o dynamice sprzedaży w sieciach sklepowych. Publikowany jest: 15:00 (GMT), 5. dnia roboczego miesiąca (dane za poprzednie dwa miesiące).
 • Chicago PMI Index / Indeks aktywności biznesowej Stowarzyszenia Menedżerów w Chicago
  On przedstawia wyniki ankietowania menedżerów ds. zakupów w branży przemysłowej z Chicago. Wskaźnik ten dotyczy stanu zleceń produkcyjnych, ceny wyprodukowanych produktów i zapasów w magazynach. Liczby poniżej "45-50" są wskaźnikiem spowolnienia tempa rozwoju gospodarki. Ten wskaźnik jest obserwowany, dlatego że jest on publikowany niedługo przed wyjściem indeksu aktywności gospodarczej Stowarzyszenia Menedżerów (NAPM). Indeks ten ma znaczący wpływ na rynek, ponieważ może dawać pojęcie o tym, jaki wyjdzie wskaźnik aktywności gospodarczej na poziomie krajowym (NAPM). Wzrost wartości indeksu prowadzi do wzrostu kursu dolara. Jego wartość jest publikowana w ostatni biznes-dzień każdego miesiąca o 15:00 (GMT).
 • Construction Spending / Koszty budowy
  Rozróżniamy koszty budowy mieszkań w mieście, poza miastem, a także wydatki ludności na nowe budowy. W związku z silnymi wahaniami wskaźnika jego wpływ na rynek jest nieznaczący - zwracano uwagę tylko na trendy, trwające w ciągu 3-ch miesięcy. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs krajowej waluty. Publikowany jest o 15:00 (GMT), w 1-szy dzień roboczy miesiąca. Wskaźnik jest bardzo wrażliwy na zmiany podstawowych stóp procentowych, ponieważ pod budowę należy brać kredyty bankowe. Dane te, ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Proces budowy jest bezpośrednio związany ze stanem dochodów ludności. Dlatego zwiększenie budowy świadczy o poprawie jego stanu i zdrowy rozwój gospodarki.
 • Consumer Confidence / Indeks zaufania konsumentów
  Oczekiwania (nastroje) konsumentów. Przegląd gospodarstw domowych, wytworzony do oceny indywidualnej skłonności do wydatków. Składa się z 2 subindeksów - oceny przez konsumentów aktualnych warunków i oczekiwań względem przyszłości (60% wagi indeksu). Publikowany: 15:00 (GMT), ostatni wtorek miesiąca (dane za bieżący miesiąc). Przegląd ten jest próbą zmierzenia optymizmu konsumentów. Indeks jest obliczany od 1967 roku. Najpierw był równy "100". Ma ograniczony wpływ na rynek, ponieważ może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu gospodarki. Jednak jest tradycyjnie używany w celu prognozowania tendencji w zakresie zatrudnienia i ogólnego stanu gospodarki. Wzrost wartości indeksu jest pozytywnym czynnikiem dla rozwoju gospodarki narodowej i prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • Consumer Credit / Kredyt konsumpcyjny
  Odzwierciedla zakres wykorzystania przez Amerykanów systemu kredytu za pośrednictwem karty kredytowej, osobiste pożyczki i zakupy na raty. Jest wskaźnikiem popytu konsumpcyjnego. Duża wartość tego wskaźnika świadczy o tym, że konsumenci nie obawiają się "wpakowywać się w długi" dla zaspokojenia swoich materialnych potrzeb. Jednak cyfry są często aktualizowane i mają znaczne wahania sezonowe. Na przykład, wielkość kredytu konsumpcyjnego rośnie w przededniu Bożego Narodzenia i Nowego roku. Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost wartości indeksu jest pozytywnym czynnikiem dla rozwoju gospodarki narodowej i prowadzi do wzrostu kursu dolara. Jego wartość jest publikowana około 7-go dnia każdego miesiąca o 20:00 (GMT).
 • Consumer Price Index - CPI / Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  Ten wskaźnik ocenia zmianę cen detalicznych dóbr konsumpcyjnych, za wyjątkiem cen na nowe produkty i usługi. Obejmuje importowane towary, usługi stałego popytu (żywność, odzież, paliwo, transport, opieka medyczna i tak dalej).i podatki. Przez analityków dość często używane są tzw. "podstawowe dane" , (Core) CPI, które nie uwzględniają cen żywności i energii. Wzrost tego wskaźnika powoduje spadek wartości waluty. W Wielkiej Brytanii jest on nazywany wskaźnikiem cen detalicznych (RPI-Retail price index). Wahania od -0.5% do +0.5%. Z reguły odchylenia na 0.2 od przewidywanej wartości wystarcza, aby spowodować istotną reakcję rynku walutowego. Publikowany: 15:30 (GMT), 13 dnia każdego miesiąca (dane za poprzedni miesiąc). CPI jest często postrzegany jako główny wskaźnik inflacji. A przy tym ma kilka wad. W tym sensie jest to miara cen konsumpcyjnych do koszyka podstawowych produktów i usług, ustalony na poziom 1993 - 1995; wartość indeksu w tym okresie przyjęto za 100. Wartość indeksu w 171.8 oznacza, że cena kosza dóbr i usług w bieżącym miesiącu na 71.8% wyższa niż w podstawowym okresie. Ściśle mówiąc, są 2 wersje indeksu CPU: CPU-U i CPU-W. Inwestorzy i traderzy w większości zwracają uwagę na CPU-U, który pokrywa około 80% ludności kraju. Jednak do obliczania wielkości różnych społecznych i innych świadczeń używany, choć nie jest to dość logiczne, CPU-W. Jeśli Pi (0) -cena i-go towaru (usługi) z koszyka dóbr w ustalonym czasie (podstawowy okres), a Pi (t) - jego cena w moment czasu t (teraz), wi - waga przypisana do danego produktu w koszu dóbr i usług (suma wszystkich wag jest równa 1), wskaźnik może mieć postać I = wi Pi (t) / Pi (0)
  Departament Pracy (Bureau of Labor Statistics) miesięcznie wyjaśnia cenę bazowego koszyku dóbr i usług. Dane są zbierane w 85 miastach w całym kraju i są uśredniane zgodnie z ich względną ważnością. W celu określenia składu koszyka i względnych wag, BLS przeprowadza raz w ciągu 10 lat badanie struktury wydatków ludności. Należy pamiętać, że CPI nie bierze pod uwagę skłonność konsumentów do zakupu tańszych towarów firm mniej znanych, niż te, których ceny w nim są brane pod uwagę. Poza tym, on pochodzi z deklarowanych cen i ignoruje różnego rodzaju rabaty. Wpływ tych czynników szacuje się na 0.5 - 1.5%. W nim również nie uwzględnia się szybko polepszającej się z czasem jakości towarów i usług. Wybór składu koszyku dóbr i usług jest trudny i opiera się na specjalnych statystycznych badaniach, ponieważ musi on odzwierciedlać typowy dla tego kraju skład spożywanych dóbr, zmiany cen, na które naprawdę obiektywnie wskazywałby kierunek zachodzących procesów gospodarczych. W USA, na przykład, statystyka obejmuje 19000 detalicznych firm handlowych i 57000 gospodarstw domowych jako reprezentatywny dobór losowy z około 80% ludności kraju. W składzie koszyku dóbr i usług 44,1% stanowią towary, a 55,9% - usługi. Ze względu na to, że ceny żywności i energii podlegają największym zmianom (zarówno cyklicznym, jak i z powodu różnych ekonomicznych wstrząsów), osobno również pojawia się wskaźnik CoreCPI, w którym ze składu koszyka wyłączone źródła żywności i energii (CPI EX FOOD&ENERGY).

  Główne cechy zachowania CPI w biznes cyklu:
  - największa zmienność (zmienność) ma miejsce w przypadku cen żywności i źródeł energii, zmienność cen dla towarów (gdzie wkład foods&energy wynosi do 50%), niż dla usług (gdzie wkład foods&energy nie przekracza 6%);
  - inflacja w sektorze usług spóźnia się w stosunku do inflacji na rynku produktów o około 6 - 9 miesięcy;
  - inflacja ma swój własny cykl, spóźnia się w stosunku do całkowitego cyklu wzrostu gospodarki.
  Wzrost indeksu może spowodować spadek kursu.
 • Consumer Sentiment Index / Indeks oczekiwań konsumentów Uniwersytetu Michigan
  Kiedy konsument zaczyna odczuwać niepokój i niepewność przyszłości, zmienia strukturę swoich wydatków w stronę oszczędności. Gdy takich konsumentów staje się wystarczająco dużo, zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych zaczyna wpływać na gospodarkę w ogóle. Istnieje kilka metod mierzenia optymizmu konsumenckiego. Przyjrzymy się indeksowi, wyliczanemu na Uniwersytecie w Stanie Michigan, który znajduje się w indeksie wyprzedzających wskaźników ekonomicznych (Index of Leading Economic Indicatiors). Statystyczne badanie przeprowadzone przez departament handlu (Commerce Department), wykazały, że wskaźnik ten lepiej od innych skorelowany jest z przyszłą aktywnością gospodarczą. Indeks University of Michigan Sentiment Index wywodzi się z miesięcznego telefonicznego sondażu około 500 konsumentów. Każdy z nich odpowiada na 5 pytań dotyczących ich sytuacji finansowej i opinii o obecnym stanie (2 pydania) i przyszłości (3 pydania) gospodarki. Bierze się odsetek respondentów, którzy odznaczyli poprawę warunków ekonomicznych, z niej odejmowana jest część tych, którzy stwierdzili, że jest gorzej, do otrzymanej liczby dodaje się 100. Z odpowiedzi na pierwsze 2 pytania tworzy się przegląd obecnego stanu gospodarczego, z ostatnich 3-x - wskaźnik oczekiwań. W ten sposób oczekiwania odpowiadają za około 60% indeksu. Raport wychodzi dwa razy w miesiącu: w drugim tygodniu (zazwyczaj w piątek) około 15 dnia miesiąca rozliczeniowego (wstępny), a za dwa tygodnie (ostateczny). Publikowany w 15:00 (GMT). Wzrost wartości indeksu prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • Dow Jones Industrial Average / Indeks kursów akcji spółek przemysłowych Dow Jones
  Najbardziej znany indeks amerykańskich akcji. Zawiera 30 akcji, notowanych na Nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Tak zwany "Dow" jest barometrem zachowania akcji największych firm w Stanach Zjednoczonych. Indeks opiera się na obliczeniu tempa wzrostu (spadku) średniej ceny wielu akcji korporacji.
  Durable Goods Orders - DGO / Zamówienia na dobra trwałego użytku. Jest to wskaźnik zaufania konsumentów, który odzwierciedla ich gotowości i zdolności do wydawania pieniędzy. Jego wzrost pozytywnie charakteryzuje stan gospodarki, przyczynia się do wzmocnienia waluty. Spadek prowadzi do przeciwnych rezultatów. Jednak poprawa może odbywać się kosztem wzrostu zamówień przemysłu obronnego itp., dlatego większą uwagę należy zwrócić na wzrost zamówień we wszystkich branżach przemysłu. Publikowany: 13:30 (GMT), 26 dnia każdego miesiąca (dane za poprzedni miesiąc). Indeks DGO jest dość wygodnym wskaźnikiem wyprzedzającym: ponieważ wielu producentów planuje produkcję na podstawie dostępnych zleceń, spadek DGO poprzedza spadek produkcji i odwrotnie. Zwykle indeks DGO zaczyna spadać w ciągu 6 - 8 miesięcy do odwrócenia cyklu koniunkturalnego od podnoszenia do recesji i za kilka miesięcy do zakończenia recesji. Biuro Rachunkowości (U. S. Census Bureau) Departamentu handlu (Department of Commerce) oblicza indeks na podstawie comiesięcznego przeglądu około 5000 producentów. Liczą się zamówienia, wymagane do wykonania - sporządzone w umowie lub w innym dokumencie.
 • Employment Cost Index / Indeks kosztów siły roboczej
  Składa się z wynagrodzenia i zasiłku dla bezrobotnych. Może on służyć jako wskaźnik obecności procesów inflacyjnych w gospodarce kraju. Indeks kosztów siły roboczej jest jednym z tych wskaźników, które uważnie obserwuje Rezerwa Federalna w prowadzeniu swojej polityki pieniężnej (a to o czymś świadczy). W warunkach gotowości do podniesienia podstawowych stóp procentowych wzrost jego wartości prowadzi do wzrostu kursu dolara. Służy do średnio - i długoterminowych prognoz. Jego wartość jest publikowana co kwartał, po 20-tym dniu miesiąca publikacji o 13:30 (GMT).
 • Existing and New Home Sales / Dane o dynamice sprzedaży nieruchomości
  Wynik odzwierciedla popyt i podaż w sektorze nieruchomości, odstaje od stawki kredytów hipotecznych, jest dosyć niestabilny, korygowany jest z miesiąca na miesiąc. Analitycy więcej uwagi poświęcają raportu o sprzedaży istniejących domów. Publikowany: 15:00 (GMT), 25 dnia każdego miesiąca (dane za poprzedni miesiąc). Może dawać pojęcie o optymiźmie konsumentów (pewności kupujących) i o ich zdolności kupować drogie rzeczy. Dane te, ze względu na charakter rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Proces budowy jest bezpośrednio związany ze stanem dochodów ludności. W związku z tym wzrost w budownictwie charakteryzuje poprawę jego stanu i zdrowego rozwoju gospodarki. Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs waluty krajowej. Liczba sprzedanych nowych domów ma tendencję do wzrostu, gdy rośnie oprocentowanie kredytów pod zastawę nieruchomości, która jest związana z podstawowymi stopami procentowymi w kraju. Dane te, ze względu na charakter rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Dlatego przy analizie wskaźnika "New home sales" wykorzystują "średnie kroczące"(moving average).
 • Export Prices / Ceny na eksport
  Indeks odzwierciedla zmiany cen na eksport w ciągu miesiąca. Jest wskaźnikiem inflacji. Ma ograniczony wpływ na rynek. W warunkach gotowości do podniesienia podstawowych stóp procentowych wzrost wartości indeksu prowadzi do wzrostu kursu dolara. Jego wartość jest publikowana co miesiąc około 10 dnia do 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "Import prices".
 • Factory Orders - Manufacturing Orders / Zlecenia produkcyjne
  Składają się z dwóch wskaźników: zamówienia na dobra trwałego i nietrwałego użytkowania. Wzrost tego wskaźnika świadczy o możliwym wzroście produkcji, waluty i odwrotnie. Publikowany: 15:00 (GMT), pierwszy roboczy dzień miesiąca (dane za poprzednie 2 miesiące).
 • Federal Budget / Budżet państwa
  Charakteryzuje stosunek między dochodami państwa i jego wydatkami. Po przekroczeniu poziomu dochodów państwa nad jego wydatkami powstaje dodatnie saldo (nadwyżka). Po przekroczeniu poziomu wydatków państwa nad jego dochodami powstaje saldo ujemne (deficyt). Wskaźnik ten ma niewielki wpływ na rynek. Zwykle stosuje się go do długoterminowej analizy gospodarki. Deficyt budżetowy badają w kontekście z innymi wskaźnikami: indeks cen przemysłowych (PPI), indeks cen konsumpcyjnych (CPI), agregatami pieniężnymi (M1, M2, M3), itp. Jego wartość publikowana jest około 20-go dnia każdego miesiąca o 19:00 (GMT).
 • Gross Domestic Product - GDР / Produkt krajowy brutto (PKB)
  Jeden z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, stanowiący obliczoną w cenach rynkowych cenę produktów i usług wytworzonych w kraju, jednak przy tym wykluczone dochody obywateli i korporacji pracujących za granicą. Istnieją nominalny i realny PKB (w cenach bieżących; skorygowany z uwzględnieniem inflacji (deflacji) w cenach roku bazowego). Publikowany: 13:30 (GMT), 3 lub 4 tydzień miesiąca (dane za poprzedni kwartał, z późniejszymi poprawkami) raz na kwartał z comiesięcznym korygowaniem, w ostatni roboczy czwartek lub piątek. Przy obliczaniu PKB uwzględnia się 4 główne elementy: wielkość konsumpcji (C, od Consumption), inwestycje (I, od Investments), wydatki rządowe (G, od Goverment purchases) i czysty eksport, czyli pełny eksport minus pełny import (X-M, od eXport - iMport): GDP = C + I + G + (X - M)

  W strukturze konsumpcji (C) zwykle odróżniamy 3 podklasy: użycie towarów trwałego (ponad 3 lata) użytku (durable goods - samochody, meble itp), nietrwałego (mniej niż 3 lata) użytku (nondurable goods - ubrania, jedzenie, lekarstwa...) i usług (services). Durable goods stanowią około 15%, nondurables - około 31%, a services - około 54% całego użytku (chodzi o Amerykę). W ogóle C określa obecnie około 56% PKB i jest w ten sposób jego najważniejszym elementem. Inwestycje (I) odpowiadają za około 14% PKB, wydatki rządowe (G) - świadczenia społeczne, uzbrojenie, odsetki od obligacji skarbowych, itp. - za 17%, i wreszcie, eksport (X - M) - około 13%. Należy pamiętać, że dla USA ostatni składnik PKB byłoby bardziej logiczne nazwać czystym importem, ponieważ kraj ten eksportuje nieporównywalnie więcej towarów i usług niż importuje (tj. wartość X - M jest ujemna).

  Przy wzroście GDP kurs z reguły rośnie. Wpływ danych o PKB na rynek walutowy zawsze jest istotny. Czasami nie jest wyraźny, jeśli publikowane dane nie były nieoczekiwane i już uwzględnione (dyskontowane) przez rynek. Ale czasami może przyjąć bardzo ostrą formę, gdy pojawiają się dane, znacznie różniące się od prognoz i będące na rynku swego rodzaju szokiem. Niedawnym przykładem tego rodzaju publikacji nieoczekiwanie wysokich wartości PKB Japonii w pierwszym kwartale 1999 roku. PKB jest zarówno w nominalnej postaci (w cenach bieżących), jak i w cenach okresu ustalonego (realny PKB, Real GDP). Stosunek nominalnego PKB do rzeczywistego jest deflator PKB (Niejawny Price Deflator), on również jest publikowany jako jeden ze wskaźników inflacji. Poza PKB, jest używany również zbliżony do niego w rozumieniu wskaźnik produktu narodowego brutto (Gross National Product, GNP), który bierze pod uwagę całkowitą produkcję dóbr i usług przez rezydentów danego kraju, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, w granicach kraju lub za granicą.
 • GDP Advance / Produkt krajowy brutto (PKB) - wstępne wartości
  Ten wskaźnik jest pierwszym krokiem trzech poziomów danych o PKB, które są publikowane co kwartał. Wychodzą one w następującej kolejności: advance - provisional (revised) - final. Jego wartość jest publikowana co kwartał, po 20 dniu miesiąca publikacji o 13:30 (GMT).
 • GDP Deflator / Deflator PKB
  Produkt krajowy brutto w cenach stałych - wskaźnik jest alternatywą indeksu cen konsumpcyjnych (СРІ) w celu identyfikacji presji inflacyjnej w gospodarce. Jego zaletą, w porównaniu z СРІ, polega na tym, że on nie jest obliczany na podstawie stałego koszyka dóbr i usług i w ten sposób pozwala monitorować wszelkie zmiany, zachodzące poprzez zmianę preferencji konsumentów, a także pojawienie się nowych produktów i usług. Jego wzrost pociąga za sobą wzrost stóp procentowych. Jest to stosunek bieżącej wartości PKB do jego podstawowych wartości. Odzwierciedla wartość elementu inflacyjnego w wartości PKB. Jest publikowany jednocześnie z PKB. Wywiera znaczący wpływ na rynek. W warunkach gotowości do podniesienia podstawowych stóp procentowych wzrost jego wartości prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • GDP Final / Produkt krajowy Brutto (PKB) - ostateczna wartość
  Ta aktualizacja "zmienionej wartości PKB (provisional). Najczęściej różnice między nimi są minimalne. Dlatego dane te nie dziwią rynek. Jego wartość publikowana w następnym miesiącu po publikacji "GDP provisional" po 20 dniu do 13:30 (GMT). GDP Provisional (Revised) / produkt krajowy Brutto (PKB) - zmienione znaczenie. Ta aktualizacja (zmiana) "wstępnej wartości PKB (advance). Publikowany w następnym miesiącu po publikacji "GDP advance" po 20 dniu o 13:30 (GMT).
 • Global trade, Non-EU trade balance / Bilance handlowy
  Różnica między eksportem i importem, wyrażonych w cenach. Indeks stopniowo traci swój wpływ na rynek, ponieważ większe znaczenie zyskują przepływy kapitałów, a nie towarów. W tym samym czasie wzrost importu mówi o podniesieniu poziomu konsumpcji w kraju, a wzrost eksportu - o podniesieniu poziomu produkcji. W Wielkiej Brytanii przyjęto oddzielnie podkreślać wartość bilansu handlowego z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej. Wychodzi co miesiąc.
 • Help-wanted index / Indeks ilości potrzebnych pracowników
  Charakteryzuje ilość opublikowanych ogłoszeń w gazetach o zatrudnieniu pracowników. 1987 rok przyjęto za podstawowy, wtedy jego wartość była równa "100". Po jego analizie używają "średnie kroczące" (moving average). Jeśli średnia krocząca pokazuje zmianę trendu indeksu w ciągu kilku miesięcy, to może być oznaką zmiany sytuacji na rynku pracy. Również indeks może dawać wyobrażenie o ewentualnej zmianie sytuacji gospodarczej w różnych regionach kraju. Prawie nie ma wpływu na rynek. Jego wpływ jest ograniczony tym, że uwzględniamy tylko ograniczoną liczbę dużych regionalnych gazet. Jego wartość jest publikowana, jak zwykle w ostatni czwartek każdego miesiąca o 15:00 (GMT).
 • Housing Starts and Permits / Początek budownictwa mieszkaniowego i pozwolenia na budowę
  Początek budownictwa mieszkaniowego - liczba obiektów budowlanych, które pojawiają się co miesiąc. Pozwolenie na budowę - ilość zleceń na początek ekskawacji. Dla USA budownictwo - szczególnie znaczący element gospodarki. Wzrost aktywności w budownictwie jest możliwy tylko przy dobrym stanie gospodarki, przyczynia się on do wzmocnienia waluty krajowej. Publikowany: 13:30 (GMT) 16 dnia miesiąca (dane za poprzedni miesiąc). Wszystkie zmiany w gospodarce z czasów II wojny światowej poprzedzały się zmianami w zachowaniu tego indeksu. W typowym (Stany Zjednoczone) budżecie 17% zajmują wydatki na transport(zakup samochodów i paliwa) i 40% (!) - na mieszkania (płatności na raty). I jedno, i drugie jest wrażliwe na poziom stóp procentowych. Z wydatkami na mieszkanie i wydatkami związanymi z wieloma dobrami trwałego użytku, takie jak meble, elektronika i sprzęt domowy itp. W ten sposób długotrwały spadek poziomu budownictwa mieszkaniowego jest widocznym znakiem słabnącej (być może, recesyjnej) gospodarki, a wręcz przeciwnie, jego wzrost świadczy o wzroście aktywności gospodarczej. Dane o budowie domów prywatnych zbiera Biuro Rachunkowości (Bureau of the Census) Departamentu handlu (Department of Commerce). Dane o ilości wydanych zezwoleń gromadzą się przy 19000 organizacji, uprawnionych do ich wydawania, i są traktowane jako wskaźnik na liczbę budów, które rozpoczną się w niedalekiej przyszłości. Liczba ta jest dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym aktywności gospodarczej i włącza się w indeks wyprzedzających wskaźników ekonomicznych (Index of Leading Economic Indicators).
 • Humphrey-Hawkins testimony
  Wystąpienie szefa Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Federal Reserve) przed dwoma bankowymi komisjami Kongresu USA. To wystąpienie odbywa się dwa razy w roku: zimą i latem. Dwie izby Kongresu (The Senate i House) kolejno jako pierwsi słuchają raport. Raport rzuca światło na nowe plany i cele systemu Rezerwy Federalnej w prowadzeniu polityki pieniężnej. Uważnie obserwują go wszyscy uczestnicy rynku i starają się znaleźć podpowiedź na możliwe działania SRF w przyszłej zmianie podstawowych stóp procentowych. Występ ma znaczący wpływ na rynek. To jedno z najważniejszych i najbardziej znaczących wydarzeń dla rynku finansowym.
 • IFO survey / Przegląd niemieckiego instytut IFO
  Przegląd ocenia poziom aktywności gospodarczej w kraju. Wartość wskaźnika może się zmieniać w granicach od 80 do 120, 100 przyjęty poziom aktywności gospodarczej w 1991 roku. Wychodzi co miesiąc. Wywiera znaczący wpływ na rynek.
 • Import Prices / Ceny na import
  Indeks odzwierciedla zmiany cen importu w ciągu miesiąca. Jest wskaźnikiem inflacji. Ponieważ przy obliczaniu indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) są brane pod uwagę ceny na importowane towary i usługi, to wartość ta charakteryzuje wkład cen na import w ogólny obraz zmiany cen detalicznych "koszyka" dóbr i usług. Ma ograniczony wpływ na rynek. W warunkach gotowości do podniesienia podstawowych stóp procentowych wzrost wartości indeksu prowadzi do wzrostu kursu dolara. Jego wartość jest publikowana co miesiąc około 10 dnia o 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "Export prices".
 • Industrial Output / Ilość produkcji przemysłowej
  Zawiera wielkość produkcji przemysłu wytwórczego (manufacturing output), a także bierze pod uwagę wielkość produkcji w takich branżach, jak górnictwo i przetwórstwo kopalin, branża komunalna. Jest wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Wskaźnik nie jest miarodajny dla kierunku rozwoju gospodarki, ponieważ ponad 60% produktu krajowego brutto obecnie oferuje zakres usług. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Industrial Production / Wskaźnik produkcji przemysłowej
  Pokazuje ogólną produkcję krajowych fabryk, kopalni, całkowitą ilość usług komunalnych itp. Wzrost wskaźnika przyczynia się do wzrostu waluty. Publikowany: 14:15 (GMT), 15 dnia miesiąca (dane za poprzedni miesiąc). Produkcja przemysłowa wynosi około 40% gospodarki USA. Istnieje bardzo wysoka korelacja między poziomem produkcji i wielkością PKB. Jedną z zalet tego wskaźnika jest to, że w nim jest mierzony wolumen produkcji, a nie jego pieniężna wartość. Wskaźnik wyraża Zarząd Rezerw Federalnych (Board of Governors of the Federal Reserve System) w procentach do stanu na 1992 rok. W mediach zazwyczaj publikowana jest jego zmiana w stosunku do ubiegłego miesiąca. W statystykach USA wyświetlana ewidencja produkcji dotycząca przedsiębiorstw, pogrupowanych według 255 sektorów. Według danych z 1992 r., produkcja przemysłowa wynosiła 84.6% całego sektora produkcyjnego, wydobycie 7.3%, zaopatrzenie w energię 8.1%. FED oblicza również swój wzkaźnik - indeks dyfuzji produkcji (production diffusion index), który jest równy procentowej branż (z listy 255), gdzie w ciągu ostatniego miesiąca produkcja wzrosła. Wskaźnik IP jest intuicyjnym i niezawodnym przewodnikiem do śledzenia cyklu koniunkturalnego. Według statystyk, Stany Zjednoczone (1948 -1992 г.г.), produkcja przemysłowa w fazie recesji spadała w średnio 0.8% w miesiąc, a wzrost w recovery wyniósł 0.9% w miesiąc i w fazie wzrostu (expansion) około 0.4%. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych (Capacity Utilization, CAPU) jest to stosunek całkowitej produkcji do wielkości sumarycznej wydajności (potencjalnego wolumenu produkcji) branż. Zasadnicze znaczenie dla rynku walutowego wskaźnik ten ma ze względu na jego ścisły związek z dynamiką cyklu koniunkturalnego, dzięki którym w trudnych chwilach oczekiwania zmian w polityce banków centralnych staje się dla rynku dodatkowym punktem odniesienia, podpowiadającym ewentualne decyzje Banku centralnego. Wiadomo, że optymalny tryb funkcjonowania gospodarki odpowiada poziomowi CAPU około 81.5%; znaczne odchylenia od optymalnego poziomu oznaczają naruszenie równowagi i w nim można zidentyfikować nadchodzące okresy recesji lub odzyskiwania. Na przykład, wysoka wartość CAPU > 85% może oznaczać przegrzanie gospodarki, po czym nieuchronnie nastąpi wzrost inflacji; w związku z tym takie wartości CAPU mogą przewidywać z wyprzedzeniem zmiany w polityce pieniężnej banku centralnego (wzrost oficjalnych stóp procentowych). Wskaźnik CAPU jest publikowany co miesiąc jednocześnie z danymi o produkcji przemysłowej. Zazwyczaj przyjmuje większe wartości w recession (średnio 80.3%), niż w recovery (średnio 78.8%), dlatego że dla wczesnych faz odzyskiwania charakterystyczne jest małe obciążenie mocy produkcyjnych. Na etapie expansion średnio CAPU = 84% i osiąga maksimum w 85.4% (odnotowano szczyt na poziomie 89.2%).
 • Industrial Production Index / Indeks produkcji przemysłowej
  Pokazuje poziom zmiany wielkości produkcji przemysłowej w kraju. Początkowa wartość indeksu wychodzi na koniec każdego miesiąca. Za dwa tygodnie wychodzi precyzyjna wartość indeksu. Wzrost tego wskaźnika prowadzi do wzrostu kursu waluty krajowej. Wywiera znaczący wpływ na rynek.
 • Inflation / Inflacja
  Indeksy inflacji: wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) oraz indeks cen hurtowych (RРI). Przy wzroście inflacji kurs, z reguły, obniża się; Wysoka inflacja - to jest źle dlatego, że wysokie stopy procentowe, które są nieuniknione przy takiej inflacji, zmniejszają wydajność produkcji i określają redystrybucję kapitału od produkcji do pośredników (handel i instytucje finansowe). Przemysłowe grupy będą występować przeciwko wysokiej inflacji. Niska inflacja, lub całkowity jej brak - to źle, ponieważ zaczynają cierpieć interesy pośredników. W handlu zaczyna się zastój, ponieważ nikt nie chce kupować produktów, które praktycznie nie rosną w cenie albo nawet spadają. Pośredniki finansowe cierpią z powodu niskich stóp procentowych. Optymalna wartość inflacji - jest to dobrze dlatego, że przy stale wysokiej efektywności procesu produkcyjnego sektora pozostają możliwości zyskownego prowadzenia interesów i przez pośredników, zwłaszcza przez instytucje finansowe.

  Niewiele wskaźników ekonomicznych mogą według stopnia swego znaczenia dla rynków walutowych porównać się ze wskaźnikami inflacji. Inwestorzy bacznie obserwują zachowanie cen dlatego, że środkiem do walki z inflacją, do którego uciekają się banki centralne, jest wzrost stóp procentowych, a on działa jako czynnik wzmacniający na kurs walutowy. Ponadto, poziom inflacji zmienia prawdziwe wartości stóp procentowych. Rynki obligacji rządowych z tego powodu są bardzo wrażliwe na dane o inflacji, a w przypadku ich bardzo dużych ilości, redystrybucja przepływu środków pieniężnych, spowodowana ruchami tych rynków, na pewno wpływa na kurs walutowy.

  Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, reakcja rynków walutowych na dane o inflacji zależy od fazy cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się dana gospodarka. Jeśli na etapie wzrostu pojawiają się oznaki inflacji, bank centralny może podjąć środki zapobiegawcze, trochę zwiększając oficjalną stopę procentową. W tym przypadku głównym czynnikiem z punktu widzenia rynku walutowego będzie zwiększony na rzecz danej waluty dyferencjał procentowy i kurs waluty wzrośnie. Zupełnie inna reakcja będzie, gdy inflacja zaczyna przyspieszać na najwyższym etapie cyklu koniunkturalnego, gdy prawdziwym jest przegrzanie gospodarki i grozi ono ciężkim kryzysem. W tym przypadku w odpowiedzi na wzrost inflacji bank centralny również podniesie stawki w celu chłodzenia aktywności, ale reakcja rynku będzie zupełnie odwrotna. Zdając sobie sprawę, że przed nami spadek w tej gospodarce, związany z nieuniknionym spadkiem kursów akcji, wolumenem inwestycji, problemami z handlem zagranicznym, inwestorzy zaczną sprzedawać tę walutę, a także i inne związane z nim zasoby, dlatego konsekwencją będzie spadek jej kursu.
 • Interest Rates / Oficjalne stopy procentowe
  Żaden ze wskaźników gospodarki i finansów nie ma do śledzenia dynamiki rynków walutowych takiego znaczenia, jak stopy procentowe. Dyferencjał procentowy (Interest Rate Differential), czyli różnica stóp procentowych obowiązujących dla dwóch walut - jest to główny czynnik, bezpośrednio określający względną atrakcyjność pary walut, a co za tym idzie - ewentualny popyt na każdy z nich. Im większa stopa procentowa w danej walucie w porównaniu z innymi walutami (duży dyferencjał procentowy), tym więcej będzie chętnych wśród zagranicznych inwestorów kupić daną walutę, aby ulokować środki na depozyt pod wysoką stopę procentową. A przez to że stopy procentowe są zawsze ściśle związane ze sobą, wysokie stawki rynku bankowego oznaczają wysokie stopy procentowe obligacji skarbowych, a także wysokie rentowności na bardziej ryzykowne obligacje spółek akcyjnych. Wysokie stopy procentowe sprawiają, że ta waluta jest bardziej atrakcyjna jako narzędzie inwestowania; a to znaczy, że popyt na nią na międzynarodowym walutowym rynku zwiększa się, a kurs tej waluty rośnie. W ogóle wpływ stóp procentowych na kursy walutowe dość jednoznaczny: im wyższe stopy procentowe w danej walucie, tym wyższy jej kurs. Ale istnieje wiele okoliczności, które sprawiają, że obliczenie stóp procentowych jest nieoczywiste i nawet nie jest sprawą prostą. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę nie same oprocentowanie, a tylko realne oprocentowanie uwzględniające inflację, ponieważ istnieje silny związek między rynkiem walutowym i rynkami rządowych papierów wartościowych (instrumenty o stałym dochodzie), bardzo wrażliwych na inflację. Jeśli inflacja w tym kraju zaczyna się rozwijać w szybkim tempie, to depracjonuje obligacje rządowe dlatego że dochód z nich wypłacany jest stały, z góry ustalony, a inflacja dochód ten może po prostu zjeść. Przy pierwszych oznakach wysokiej inflacji rynki obligacji rządowych zaczynają się niepokoić, a jeśli zagraniczni inwestorzy będą pozbywać się obligacji, to powstaje nadmiar tej waluty na FOREX, z tego powodu jej kurs spadnie.

  Po drugie, rynek żyje oczekiwaniami ważnych wydarzeń i przygotowuje się do nich, a nie tylko reaguje na już fakty dokonane. Jeśli składa się opinia, że stopy procentowe w danej walucie zostaną podniesione, to dealerzy zaczną podnosić jej kurs w oczekiwaniu na jego przyszły wzrost. I rynek przez dłuższy czas może być w tym optymistycznym nastroju na temat danej waluty, dzięki czemu zdąży powstać jej trend wzrostowy. Kiedy w końcu wzrost stawek odbędzie się w rzeczywistości, waluta okaże się już kupiona, a ponieważ czynnik nacisku na niej do góry już opadł po które odbyło się podniesienia stawek, pierwszą reakcją na ich rzeczywisty wzrost może być spadek kursu, to jest wprost odwrotna reakcja. I jest to tym bardziej prawdopodobne z tego powodu, że taka wycofanie w dół służy dobrą okazją do otwarcia nowych długich pozycji w walucie (czyli ją kupić)
 • International Trade (Trade balance) / Bilans handlowy
  Przedstawia zależność między sumą cen towarów wywiezionych poza granice danego państwa, a sumą cen towarów, przywiezionych na terytorium tego państwa. Czyli różnica między eksportem i importem. Jeżeli suma cen wywożonych towarów przekracza kwotę cen importowanych, to bilans jest aktywny (nadwyżka), jeśli import przewyższa eksport - pasywny (ujemne saldo). Nadwyżka (lub spadek wartości salda ujemnego) jest sprzyjającym czynnikiem dla wzrostu kursu waluty krajowej. Wywiera znaczący wpływ na rynek. Jego wartość publikowana jest w trzecim tygodniu każdego miesiąca (zwykle w czwartek) o 13:30 (GMT).
 • Jobless Claims (Initial Claims) / Ilość wniosków o zasiłki dla bezrobotnych
  Publikowana o 13:30 (GMT) w każdy czwartek (dane za tydzień, który się skończył w poprzednią sobotę). Liczby te nie zawsze odzwierciedlają prawdziwą sytuację. Czasami zniekształcone przez krótkoterminowe czynniki, takie jak federalne lub lokalne święta. Wskaźnik ten może dać wyobrażenie o tym, jaki następnym razem będzie wskaźnik "Nonfarm payrolls". Na przykład, jeśli w ciągu miesiąca wartość wskaźnika "Jobless claims" konsekwentnie zmniejsza się, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość wskaźnika "Nonfarm payrolls" będzie wysoka. Ma ograniczony wpływ na rynek. Zmniejszenie liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jest sprzyjającym czynnikiem dla wzrostu kursu dolara.
 • Leading and Coincident Indices of Business Conditions / Indeksy wiodących i pasujących wskaźników
  Indeks wiodących wskaźników jest obciążającym średnia wartość 13 najważniejszych różnych wskaźników. Jest używany do określenia przyszłego stanu gospodarki. Indeks pasujących wskaźników składa się z 11 wskaźników i jest przeznaczony do oceny aktualnego stanu gospodarki (poziom wskaźnika 50% jest "zero"). Wychodzą co miesiąc. Słabo wpływają na rynek.
 • Leading Economic Indicators - LEI / Indeks wyprzedzających wskaźników ekonomicznych
  Indeks LEI powstaje z 10 szeregów czasowych i jest zaprojektowany specjalnie do tego, aby przewidywać zmiany w globalnej aktywności gospodarczej. Historycznie sprawdzone, że wzloty i upadki indeksu LEI poprzedzają odwrócenia gospodarki. Zazwyczaj, 3 kolejne zmiany indeksu LEI w jednym i tym samym kierunku, są uważane za dość silny sygnał. Na przykład, miesięczne wartości -0.5%, -1% -0.7% wskazują na możliwy początek recesji. Należy pamiętać, że jest to konieczny, ale nie wystarczający warunek: na przykład, od 1952 do 1998 LEI "przewidział" 10 recesji, z których w rzeczywistości się stało 7. Zauważono również, że indeks LEI działa najlepiej w okresach szczytów aktywności gospodarczej, niż w czasie upadków. Odwrócenie indeksu odbywa się średnio przez 10 miesięcy do przechodzenia gospodarki od podnoszenia do spadku i za 1-2 do cofnięcia w przeciwnym kierunku. Składniki indeksu LEI były wybierane ze względu na ich znaczenie gospodarcze, statystyczne, adekwatność i możliwość szybkiego obliczenia:
  Średnia długość tygodnia pracy w sektorze produkcyjnym.
  Średnia tygodniowa ilość wniosków o wypłatę państwowego ubezpieczenia dla bezrobotnych.
  Nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne i materiały (w cenach 1982 roku).
  Skuteczność dostaw (udział firm, terminy dostaw dla których wzrastają).
  Kontrakty i zlecenia na środki produkcji i sprzęt (w cenach 1982 roku).
  Uzyskane pozwolenia na budownictwo mieszkaniowe.
  Niewykonane zlecenia produkcyjne dla towarów trwałego użytku (zmiana w ciągu miesiąca, ceny 1982 roku).
  Zmiana cen surowców i materiałów.
  Indeks giełdowy S&P500 (średni miesięczny).
  Podaż pieniądza M2 w dolarach 1982 r.

  Indeks oczekiwań konsumenckich (University of Michigan's Consumer Expectations Index). Indeks ten opiera się na założeniu, że główną siłą motywującą w gospodarce jest oczekiwanie przyszłych zysków. W oczekiwaniu na wzrost zysków firmy zwiększają produkcję towarów i usług, inwestycje w nowe fabryki i urządzenia; w związku z tym, ta aktywność zmniejsza się, gdy przewiduje się spadek dochodów. Dlatego indeks został zaprojektowany w taki sposób, że obejmuje on wszystkie podstawowe obszary i wskaźniki aktywności gospodarczej: zatrudnienie, produkcję i dochody, konsumpcję, handel, inwestycje, zapasy, ceny, pieniądze i kredyt. Amerykański indeks LEI jest publikowany co miesiąc, pod koniec miesiąca.
 • Machinery Orders / Zamówienia na produkty przemysłu maszynowego
  Wskaźnik odzwierciedla poziom inwestycji firm i działalności gospodarczej. Sporządzany jest na podstawie ocen ponad 300 producentów przemysłowych. Wychodzi co miesiąc. Wywiera znaczący wpływ na rynek.
 • Manufacturing Orders (GER)
  Wskaźnik pokazuje zmianę liczby zamówień na produkty niemieckich firm. Odzwierciedla perspektywy rozwoju gospodarczego kraju. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Manufacturing Output / Ilość produktów, wydana przez przemysł wytwórczy, wyrażona w cenach
  Jest wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Wartość wskaźnika dla rynku jest niewielka dlatego że wkład przemysłu wytwórczego w produkt krajowy brutto wynosi w ostatnim czasie mniej niż 20%. Wychodzi co miesiąc.
 • Manufacturing Production
  Pokazuje zmiany wielkości produkcji wydanej przez przemysł wytwórczy. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Michigan Consumer Sentiment Index / Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
  Indeks ten przedstawia wyniki badania opinii konsumentów na temat pewności w obecnej sytuacji gospodarczej. Badanie przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Michigan w USA. Raport wychodzi dwa razy w miesiącu: w drugim tygodniu (zazwyczaj w piątek) około 15 dnia miesiąca rozliczeniowego (wstępny), a za dwa tygodnie (ostateczny). Publikowany o 15:00 (GMT). Wskaźnik ten jest niczym innym, jak odzwierciedleniem pragnienia konsumentów wydać swoje pieniądze. Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost wartości indeksu prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • Money supply / Podaż pieniądza
  Oferta pieniędzy w kraju, wyrażana agregatami pieniężnymi M0 = gotówka, M1= M0+wkłady czekowe, M2= M1+depozyty terminowe, depozyty mniej niż 100.000 USD USA. MOH= M2+lokat terminowych, lokaty ponad 100.000 dolarów. Stany Zjednoczone, M4 = łączna podaż pieniądza. Publikowany: 09:30 (GMT) w każdy czwartek (dane za tydzień, który skończył się dwa poniedziałki temu). Wzrostowi podaży pieniądza zwykle towarzyszy spadek kursu waluty krajowej. Czasami jednak dane dotyczące wzrostu podaży pieniądza prowadzą do oczekiwań podwyżki stóp procentowych i wskutek tego do wzrostu kursu;

  Ilość pieniędzy znajdujących się w obiegu (Money Supply), jest jednym z istotnych czynników kształtujących kurs walutowy. Nadmiar jednej waluty stworzy zwiększoną podaż na rynku walutowym i spowoduje spadek jej kursu w stosunku do innych walut. Odpowiednio, deficyt waluty, w przypadku popytu na nią, doprowadzi do wzrostu kursu. Wskaźnikami, obliczającymi ilość pieniędzy w obiegu, są tak zwane agregaty pieniężne (Monetary Aggregates), które biorą pod uwagę ilość pieniędzy różnych gatunków, charakteryzując też skład pieniędzy (strukturę podaży pieniądza). Sami agregaty pieniężne określone w nieco odmienny sposób w różnych krajach, ale ogólny ich sens przy tym jest dość podobny. My, jak zwykle, rozważmy tutaj wariant przyjęty w amerykańskim systemie bankowym, gdzie powstają dane czterech pieniężnych agregatów:
  - M0 - banknoty i monety w obiegu;
  - Ml - gotówka w obiegu spoza banków, czeki, depozyty na żądanie, inne depozyty czekowe:
  - M0 - banknoty i monety w obiegu;
  - Ml - gotówka w obiegu spoza banków, czeki, depozyty na żądanie, inne depozyty czekowe;
  - М2 = Ml + nieczekowe depozyty oszczędnościowe, terminowe depozyty w bankach, jednodniowe operacje REPO, jednodniowe depozyty dolarowe rezydentów USA, środki na rachunkach funduszy powierniczych;
  - M3 = М2 + krótkoterminowe obligacje skarbowe, transakcje REPO, depozyty euro-dolarowe rezydentów USA w zagranicznych oddziałach banków amerykańskich.

  Podaż pieniądza M4 obejmuje ilość waluty w obiegu, łączny wolumen kredytów udzielonych przez banki, a także kwoty pożyczek rządu. M4 jest dobrym wskaźnikiem dla poziomu inflacji. W Stanach Zjednoczonych jest jeszcze jeden, większy, podaż pieniądza, ale uważa się, że głównym wskaźnikiem, mocno korelowanym z rynkami walutowymi, jest M2, więc dalsze szczegóły opuszczamy. Wpływ danych o agregatach pieniężnych na cykle walutowe oceniane przede wszystkim przez ich związek z fazami cykli gospodarczych. Zachowanie różnych agregatów monetarnych w cyklu gospodarczym całkiem podobnie: wszystkie one pokazują maksymalne tempo wzrostu przed rozpoczęciem recesji i minima wzrostu w końcu recesji. Z tego powodu napędzany M2, na przykład, jest włączony w złożony indeks wskaźników wyprzedzających. Wszystkie jednostki doświadczają największy wzrost w fazie zdrowienia; M2 średnio ma jedno tempo wzrostu w fazie recesji (recesji) i w fazie wzrostu.
 • Money Supply M3 / Podaż pieniądza M3 (wskaźnik wielkości podaży pieniądza)
  Zawiera ilość waluty w obiegu, środki na depozytach czekowych, depozyty z terminami spłaty mniej niż 4 lata. Jest przez Bundesbank i Europejski bank centralny uważany za jeden z najważniejszych wskaźników inflacji. Zazwyczaj ustawia się maksymalną dopuszczalną wartość wskaźnika (zdefiniowany dopuszczalny poziom inflacji), a w przypadku przekroczenia wskaźnika wartości, zazwyczaj odbywa się wzrost stóp procentowych. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Money Supply M4 / Podaż pieniądza M4 (wskaźnik wielkości podaży pieniądza)
  Najczęściej używany wskaźnik zmian podaży pieniądza. Zawiera ilość waluty w obiegu, łącznej kwoty kredytów przez banki, a także kwoty pożyczek rządu. M4 jest dobrym wskaźnikiem do poziomu inflacji. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • NAPM index (National Association of Purchasing Managers' index) / Indeks aktywności biznesowej Krajowego Stowarzyszenia Menedżerów.
  Jest to wynik sondażu menadżerów ds. zakupów w branży przemysłu. Wskaźnik ten służy do oceny zmian w zakresie nowych zleceń produkcyjnych, wielkości produkcji przemysłowej, zatrudnienia, a także zapasów towarowych i prędkości pracy dostawców. Liczby poniżej "45-50" są wskaźnikiem spowolnienia tempa rozwoju gospodarki. Często na wartość tego wskaźnika mają wpływ czynniki psychologiczne, niż faktyczny stan rzeczy. Przy obliczaniu indeksu nie uwzględniają Kalifornię. Ponieważ wielkość produkcji przemysłowej nie jest automatycznie źródłem popytu konsumpcyjnego, do tego wskaźnika podchodzą z ostrożnością. Jego wartość jest publikowana w pierwszy biznes-dzień każdego miesiąca o 15:00 (GMT). Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost wartości indeksu prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • NAPM Services Index (National Association of Purchasing Managers' services index)
  Jest to wynik sondażu menadżerów w sektorze usług w celu oceny zmian zachodzących w tej branży. Liczby poniżej "45-50" są wskaźnikiem spowolnienia tempa rozwoju gospodarki. Często na wartość tego wskaźnika mają wpływ czynniki psychologiczne, niż faktyczny stan rzeczy. Proces konsumpcji usług ma tendencję ulec zmianie ze względnie stałą prędkością, więc na gwałtowne zmiany wartości tego wskaźnika mają wpływ właśnie czynniki psychologiczne. Dlatego w analizie indeksu na to zwracają szczególną uwagę. Jego wartość jest publikowana w pierwszych dniach każdego miesiąca o 15:00 (GMT) za dzień po publikacji indeksu Krajowego Stowarzyszenia Menedżerów w sferze przemysłu (NAPM index). Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost wartości tego indeksu jest sprzyjającym czynnikiem dla wzrostu kursu dolara.
 • NASDAQ Index / Indeks obrotu pozagiełdowego
  Krajowe stowarzyszenie dealerów papierów wartościowych oblicza szereg indeksów reprezentujących zarówno pozagiełdowy obrót w całości, jak i papiery przedsiębiorstw poszczególnych branż. Podstawowym jest indeks NASDAQ, w który włączono jako elementy akcji około 3500 przedsiębiorstw (z wyjątkiem notowanych na giełdach). Indeks ten jest wskaźnikiem, obliczanym według wartości rynkowej składników. Po raz pierwszy został obliczony w lutym 1971 roku.
 • Net Consumer Credit / Ilość udzielonych kredytów dla osób fizycznych za ostatni miesiąc
  Duża wartość wskaźnika może wskazywać na "przegrzanie" gospodarki, gdy konsumenci biorą więcej kredytów, niż jest to konieczne dla normalnego życia. Wychodzi co miesiąc. Ma ograniczony wpływ na rynek.
 • New Home Sales
  Cyfra wskazuje liczbę sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż domów, w przeliczeniu na jedną rodzinę, za rok. Liczba ta ma tendencję do wzrostu, gdy rośnie oprocentowanie kredytów pod zastawę nieruchomości, która jest związana z podstawowymi stopami procentowymi w kraju. Dane te, ze względu na charakter rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Dlatego przy analizie wskaźnika "New home sales" wykorzystują "średnie kroczące" (moving average). Ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs waluty krajowej. Jego wartość jest publikowana w pierwszych dniach każdego miesiąca o 17:00 (GMT).
 • Nonfarm Payrolls
  Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w sektorach gospodarki poza rolnictwem za miesiąc. Payroll - lista płac, według której wydawane jest wynagrodzenie pracownikom. Jest to bardzo silny wskaźnik pokazujący zmiany poziomu zatrudnienia w kraju. Wzrost tego wskaźnika charakteryzuje wzrost zatrudnienia i prowadzi do wzrostu kursu dolara. Nazywają go "wskaźnikiem, który rusza rynki". Istnieje zasada, że wzrost jego wartości do 200 000 na miesiąc równa się wzrost PKB o 3.0%. Publikowany, jak zwykle w pierwszy piątek każdego miesiąca o 13:30 (GMT).
 • Payment Deficit / Deficyt bilansu płatniczego
  Jego wpływ na kurs jest taki sam, jaki wywiera deficyt bilansu handlowego.
  Funkcjonowanie rynku walutowego i dynamika kursów walut są ściśle związane ze współpracą międzynarodową w dziedzinie handlu, wymiany kulturalnej, międzypaństwowych interakcji z międzynarodowymi inwestycjami. W planie finansowym odzwierciedlenie tego miejsca, które zajmuje ten kraj w globalnej światowej strukturze, wyraża się jej bilansem płatniczym, który jest podsumowaniem międzynarodowych transakcji finansowych mieszkańców tego kraju. Bilans płatniczy (Balance of Payments) w taki sposób, notuje stosunek wszystkich głównych rodzajów międzynarodowych interakcji: międzynarodowy handel, przepływ kapitału, międzynarodowe usługi (turystyka, itp.), międzypaństwowe rozliczenia. W dłuższej perspektywie konkurencyjność danego kraju zależy od jej krajowych zasobów, przemysłowej bazy, kwalifikacji siły roboczej, struktury cen. Ostatecznie, nierzeczywisty charakter powiązania tych czynników, jeszcze bardziej skomplikowany bieżącymi realiami politycznymi sprawia, że powiązanie samego bilansu płatniczego z dynamiką krótkoterminowych kursów walutowych nie są tak wyraźne, aby jego analiza dawała traderowi konkretne podstawy do podejmowania decyzji. Dlatego rynek walutowy zwykle skupia się na głównej części bilansu płatniczego - bilansie handlowym.
 • Payroll Employment - PE / Zatrudnienie z punktu widzenia pracodawcy
  Co miesiąc specjalny dział Departamentu zatrudnienia (Department of Labor), o nazwie "Biuro statystyki zatrudnienia (Bureau of Labor Statistics, BLS)" zbiera informacje i tworzy tzw. Establishment survey - wynik ankiety przedsiębiorstw o średniej długości tygodnia pracy, wynagrodzeniu, pracy w godzinach nadliczbowych itp. i Household survey - wynik ankietowania ludności. W ten sposób powstaje tzw. payroll employment statistics - wskaźnik, uwzględniający średnią długość tygodnia pracy i godzin nadliczbowych, i wynagrodzenie. W pierwszym przybliżeniu można uznać, że odzwierciedla ilość środków wypłacanych przez firmy w postaci wynagrodzenia. Ogłasza się w formie zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca. Raport dotyczący zatrudnienia jest prawdopodobnie najsilniejszym ze wszystkich "silnikiem rynku". Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dane dotyczące zatrudnienia są bardzo trudne do przewidywania, dlatego zadeklarowane wartości często są sprzeczne z oczekiwanymi i powodują natychmiastową korektę. Po drugie, dane te bardzo dobrze odzwierciedlają faktyczny stan gospodarki. Mimo to, że ich często korygują, inwestorzy odnoszą się do nich jak do natychmiastowej instrukcji do działania. Czy są zadeklarowane dane "dobrymi" lub "złymi" zależy przede wszystkim od zmiany w payrolls. Pod uwagę brane są również długość tygodnia pracy i zmiany w opłaceniu godziny pracy.
 • Personal Income / Dane o osobistych dochodach obywateli
  Suma dochodów ze wszystkich źródeł, w tym płace, dochody z czynszu, dotacje rządowe, dochody z dywidend itp. Dodatkowy wskaźnik przyszłego popytu. Jest badany wraz z innym indeksem Personal Spending. Wzrost wskaźnika przyczynia się do wzrostu kursu walut. Publikowany: 13:30 (GMT), pierwszy roboczy dzień miesiąca (dane za 2 poprzednich miesięcy).
 • Personal Spending - Personal Consumption / Dane o dynamice zmian wydatków obywateli
  Indeks odzwierciedla zmiany wydatkowania środków w celu zaspokojenia potrzeb osobistych. Ma ograniczony wpływ na rynek. Jego wartość jest publikowana po 20 dniu każdego miesiąca o godzinie 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "Personal income". Indeks zawiera trzy elementy: wydatki na zakup dóbr trwałego użytku, nietrwałego użytku i usług. O konsumpcji dóbr trwałego i nietrwałego użytku daje wyobrażenie wskaźnik "Retail sales" (Sprzedaż detaliczna). Proces konsumpcji usług, z kolei, zmienia się z względnie stałą prędkością, więc wartość tego wskaźnika jest często przewidywalna. W ten sposób, tylko znaczne odchylenie tego wskaźnika od przewidywanych wartości może mieć wpływ na kurs waluty krajowej. Wzrost jego wartości jest pozytywnym czynnikiem dla rozwoju gospodarki narodowej i prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • Philadelphia Fed Index / Indeks aktywności banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii
  Jest to wynik ankietowania producentów w Filadelfii na temat ich stosunku do obecnej sytuacji gospodarczej. Liczby poniżej "0" są wskaźnikiem spowolnienia tempa rozwoju gospodarki. Jego wartość jest publikowana w trzeci czwartek każdego miesiąca o godzinie 15:00 (GMT). Ma ograniczony wpływ na rynek. Jest uważnie obserwowany dlatego że indeks ten publikowany jest przed indeksem "NAPM", i może dać wyobrażenie o tym, jaki będzie wskaźnik aktywności gospodarczej na poziomie krajowym. Wzrost wartości tego wskaźnika prowadzi do wzrostu kursu dolara.
 • Producer Price Index - PPI / Indeks cen przemysłowych
  Ocenia średnią zmianę cen, określonych przez producentów na wszystkich etapach budowy; nie obejmuje importowanych towarów, usług i podatków. Obserwowana jest nie samodzielna wartość indeksu, a tylko jego zmiana w ciągu określonego okresu czasu. Wskaźnik jest wskaźnikiem przyszłej inflacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na rdzeń indeksu (core) - wyłączone są produkty żywnościowe i energia. Publikowany: 13:30 (GMT), 11 dnia każdego miesiąca (dane za poprzedni miesiąc). Wkład w PPI głównych grup towarów mniej więcej taka: towary konsumpcyjne, głównie samochody - 40%, produkty żywnościowe - 23%, energia, głównie benzyna i inne paliwa - 14%. Pozostałe 23% odchodzą na inny sprzęt, maszyny i pojazdy (które w ten sposób wchodzą dwa razy, jako towar konsumpcyjny i jako środek produkcji). W raporcie, oprócz indeksu gotowych produktów, są jeszcze indeks cen surowców i produkcję niezakończoną (np. układy scalone lub poszczególne części urządzeń). Rynki głównie reagują na wskaźnik cen towarów gotowych, najbardziej ulotne z których to produkty żywności i energia. Typowe właściwości PPI w ekonomicznym cyklu:
  - jest bardziej zmienny niż CPI (food& energy stanowią w nim około 36%, a w CPI około 23%);
  - ma własny cykl, generować stosunkowo wspólnego cyklu koniunkturalnego, podobny do cyklu CPI;
  - wartości szczytowe PPI (wyrażona w procentach rocznie) zwykle opóźniają się o 3 - 6 miesięcy w stosunku do ogólnych szczytów aktywności gospodarczej, a minima jego opóźniają się w stosunku do minimów aktywności gospodarczej o 9 miesięcy;
  - najczęściej minimum PPI i CPI osiągane w jednym kwartale i prawie zawsze oddalone nie dalej, niż o kwartał.
 • Producer Input Prices (PPI Input) / Przemysłowe ceny "na wejściu"
  Definiowany jest jako zmiana poziomu cen na części składowe i półprodukty w przemyśle (wzrost cen "na wejściu" może nie odbić się na wskaźniku inflacji dlatego że możliwe jest obniżenie kosztów w procesie produkcji). Silny wskaźnik inflacji. Z ogólnej wartości wskaźnika zazwyczaj wydzielają część, która nie uwzględnia ceny na produkty, alkohol, wyroby tytoniowe i paliwa (ceny na te towary są bardzo zmienną wartością). Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Producer Output Prices (PPI Output) / Przemysłowe ceny "na wyjściu"
  Definiowany jest jako zmiana poziomu cen sprzedaży towarów w przemyśle. Silny wskaźnik inflacji. Odzwierciedla inflacyjne ciśnienia na gospodarkę ze strony producentów (wzrost cen "na wyjściu" może nie odbić się na wskaźniku inflacji dlatego że możliwe jest obniżenie kosztów w zakresie handlu). Z ogólnej wartości wskaźnika zazwyczaj wydzielają część, która nie uwzględnia ceny na produkty, alkohol, wyroby tytoniowe i paliwa (ceny na te towary są bardzo zmienną wartością). Wychodzi co miesiąc. Wywiera znaczący wpływ na rynek.
 • Productivity and Costs / Dane o dynamice indeksu wydajności i rozchodu
  Publikowany: 13:30 (GMT), 7 dnia drugiego w kwartale miesiąca (dane za poprzedni kwartał). Spadek wydajności może spowodować spadek kursu. Indeks pokazuje zmianę wolumenu produkcji przypadającego na jednego pracownika. Wydajność pracy jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla analizy stanu gospodarki. Wywiera znaczący wpływ na rynek. Jednak należy go uważnie obserwować dlatego że od czasu do czasu może on wprowadzać w błąd. Na przykład, zmniejszenie liczby zatrudnionych na przedsiębiorstwie w czasie stagnacji w gospodarce prowadzi do wzrostu wydajności. To samo może się dziać z powodu strajków. Wzrost wartości indeksu jest pozytywnym czynnikiem dla rozwoju gospodarki narodowej i prowadzi do wzrostu kursu dolara. Jego wartość jest publikowana co kwartał, do 10 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 • Purchasing Managers Index / Indeks aktywności biznesowej
  Odzwierciedla poziom aktywności sektora przemysłowego w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i innych. Bardzo popularne w ostatnich latach w statystykach ekonomicznych wskaźniki, oparte na metodach budowy tzw. indeksów dyfuzji. Tego rodzaju indeksy, z natury będące wskaźnikami biznesowego optymizmu uczestników biznesu, regularnie publikowane (pod nazwami PMI) w USA, Anglii i Niemczech, gdzie tworzone są przez odpowiednie stowarzyszenia przedsiębiorców; stosowane są zarówno do oceny ukierunkowania opinii publicznej, jak i do pomiaru dynamiki obiektywnych wskaźników. W Japonii zaś z analogicznego indeksu TANKAN korzysta Bank Centralny Japonii jako z narzędzia analizy dynamiki procesów gospodarczych do podejmowania decyzji w zakresie polityki pieniężnej.
 • Wskaźniki dyfuzji, w przeciwieństwie do wielu innych wskaźników statystyki społeczno-gospodarczej, są wyłącznie subiektywne
  Nie mierzą one wolumenu produkcji, liczby zamówień, dochodów, itp., ale jest tylko odzwierciedleniem tego, jak uczestnicy procesów gospodarczych postrzegają zachodzące zmiany na lepsze (ich zdaniem), lub jak takie, które prowadzą do pogorszenia. Pomimo tej subiektywności a raczej - to właśnie dzięki niej - wskaźniki te mają bardzo silne podpowiadające właściwości są one wskaźnikami wyprzedzającymi, mocno korelującymi z podstawowymi parametrami cykli gospodarczych. Indeks dyfuzji opiera się na sondażu dużej liczby uczestników, z których każdy odpowiada na pytanie typu "czy polepszyły się warunki Twojej firmy w zakresie: nowych zamówień, cen, rynku pracy, terminów realizacji zamówień, nowych zamówień eksportowych itp."; w tym samym czasie wybiera się jedną z trzech odpowiedzi: "tak", "nie", "bez zmian". Wartość dyfuzyjnego indeksu obliczana jest dla konkretnego problemu jak DI = (% odpowiedziało "tak") + 0.5 *(% odpowiedzi "bez zmian"); po obliczeniu tych wskaźników dyfuzji dla każdego pytania, następnie obliczają średnie wartości, uzyskując składowe średnie indeksy typu PMI lub TANKAN. Są bardzo skuteczne do monitorowania dynamiki cyklu koniunkturalnego, jako wskaźniki wyprzedzające: początek spadku indeksu po okresie wzrostu przewiduje przejście cyklu koniunkturalnego od fazy wzrostu (expansion) do spadku (recession), a odwrócenie do góry po spadku zapowiada początek odzyskiwania (recovery). Ścisła korelacja indeksów dyfuzji z dynamiką gospodarczą, obliczona według wieloletnich danych statystycznych, pozwala używać ich nawet do prognozowania przyszłych wartości PKB (co najmniej kwartał do przodu). Takie indeksy publikują dziś prawie wszystkie kraje "wielkiej siódemki", na przykład, w Anglii są one budowane od 1991 roku. Niemiecki PMI zaczął wychodzić w 1998 roku, jest to przegląd 350 firm i zawiera on następujące pięć pytań: wydanie (output), nowe zamówienia (new orders), zatrudnienie (employment), czas dostawy zamówień (supplier's delivery times), zakup zapasów towarowych (stocks of goods purchases). Od 1999 roku publikowany jest zjednoczony PMI dla euro-regionu, obejmujący 11 państw ze wspólną walutą euro (EU PMI). Najszerzej statystyki biznesu (na 34 000 uczestników) obejmuje amerykański indeks PMI krajowego stowarzyszenia NAPM (National Association of Purchasing Managers), który obowiązuje od 1931 roku; liczba pracowników, zapewniających statystyki, wynosiła do 300 osób. Szczegółowo strukturę i właściwości indeksów biznesowego optymizmu rozpatrzymy na przykładzie amerykańskiego indeksu Purchasing Managers' Index (PMI), NAPM. Przegłąd amerykańskiego stowarzyszenia NAPN, który jest podstawą jego indeksu PMI, zawiera pytania, na które uczestnik ankietowania ma wśród dostępnych odpowiedzi - czy zmieniły się warunki jego działalności w ciągu ubiegłego miesiąca na lepsze (odpowiedź "higher"), na gorsze ("lower"), lub pozostały bez zmian ("unchanged") w odniesieniu do następujących czynników:
  - zatrudnienie (employment),
  - ceny (commodity prices),
  - czas dostawy (vendor deliveries),
  - produkcja (production),
  - zapasy (inventories),
  - nowe zamówienia klientów (new orders from customers),
  - nowe eksportowe i importowe zamówienia (new export and import orders),
  - nagromadzone zaległe zamówienia (order backlogs, ten element wprowadzony w 1993 roku na wniosek obecnego prezesa Rezerwy Federalnej A. Greenspana).
  Według każdej pozycji kwestionariusza określa się indeks dyfuzji (procent odpowiedzi "higher plus pół procent odpowiedzi unchanged), a następnie z nich budowana jest ważona suma, która jest uśrednionym indeksem PMI; w 1994 roku formuła PMI wyglądała w następujący sposób: PMI = 0.30 х DI(new orders) + 0.25 х DI(production) + 0,20 х DI(employment) + + 0.15 х DI(deliveries) + 0.10 х DI(inventories)
  Podstawowa właściwość PMI - wyprzedzający wskaźnik cyklu koniunkturalnego. Wydzielają do interpretacji szereg podstawowych poziomów wskaźnika:
  - cykliczne maksimum i cykliczne minimum;
  - 50% - poziom;
  - 44% - poziom.

  Jeśli po okresie wzrostu PMI idzie w dół, to zapowiada to odwrócenie cyklu koniunkturalnego w dół. Odwrotnie, jeśli po spadku PMI, osiągając minimum, rozwija się w górę, to jest oznaką przyszłego odzyskiwania. W 40-letnich statystykach USA, PMI zapowiada maksima cykli wzrostu średnio o 7 miesięcy przed tym i minima cykli wzrostu - 3 miesięcy. Spadek PMI poniżej poziomu 50 przewiduje recesję średnio za dwa miesiące, a spadek poniżej 44 zawsze przepowiada absolutny spadek aktywności gospodarczej. Minima, osiągnięte poprzez PMI w fazie recesji, średnio wynoszą 35, a po cofnięciu od minimum to średnio w ciągu 4 miesięcy osiągnął poziom 44, co zawsze się zgadzało z minimum cyklu koniunkturalnego. W ogóle, PMI wiarygodne zapowiada obrotowe punkty cykli wzrostu (czyli zmian cyklicznych na etapie wzrostu gospodarczego), ale z jego pomocą trudno odróżnić cykl wzrostu od całkowitego globalnego cyklu gospodarczego (według statystyk USA po II wojnie światowej, 82% wszystkich szczytów cyklu koniunkturalnego towarzyszyła recesją, czyli cykle wzrostu - zjawisko dość rzadkie). W badaniach statystyków okazał się bardzo silny związek korelacyjny PMI z takimi parametrami gospodarki jak produkcja przemysłowa i PKB w całości. Na przykład, z dużą dokładnością na podstawie danych za 1980-1992 r. została opracowana formuła łącząca wartość PMI ze wskaźnikiem produkcji przemysłowej (IP - industrial production) przez dwa miesiące: IP = 0.52 x PMI[-2] - 23.4; z niej dokładnie widać, że wartość PMI = 45.9 odpowiada stabilnej produkcji przemysłowej (1P=0). Podobna formuła pokazuje związek PMI z wskaźnikiem PKB za kwartał: GDP = 0.317 x PMI[-1] - 13.9. Podkreśla się również, że wskaźniki dyfuzji cen Dl(prices) są wskaźnikami wyprzedzającymi obrotowych punktów w cyklu inflacji. Należy zauważyć, że podczas czytania indeksów biznesowego optymizmu można spotkać wartości ujemne, choć pewne powyżej wymienione indeksy notorycznie są ograniczone zakresem [0.100]. Jest to związane z tym, że niektóre statystyczne organizacje korzystają z nieco innego wskaźnika, a mianowicie, biorą NPR (net percentage rising), równy procentowi odpowiedzi "higher minus procent odpowiedzi lower, który jest związany z DI oczywistym stosunkiem NPR = 2 x (DI - 50). Indeksy typu PMI są miesięcznymi i publikowane są w pierwszym dniu roboczym miesiąca. Wyjątek - japoński TANKAN - raz w miesiącu. Japoński indeks jest wyjątkiem, również i w tym sensie, że jest on tworzony nie przez zawodowe stowarzyszenie biznesu, jak w innych krajach, a przez organ państwowy - Bank Centralny, i jest oficjalnym punktem w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej. Dlatego publikacja japońskiego indeksu TANKAN zawsze jest wydarzeniem na rynkach walutowych. Real Earnings (Real Average Weekly Earnings) / Średnia płaca za tydzień. Indeks jest obliczany z uwzględnieniem inflacji (oczyszczony z wpływu inflacji). W celu wykluczenia wpływu inflacji oblicza się w stosunku do roku bazowego, za który został przyjęty 1982 rok. Jest wyrażony w postaci wartości bezwzględnej i w postaci wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu przeglądu. Może on służyć jako wskaźnik rozwoju procesów inflacyjnych związanych ze wzrostem kosztów siły roboczej. Ma ograniczony wpływ na rynek. W warunkach gotowości do podniesienia podstawowych stóp procentowych wzrost jego wartości może doprowadzić do wzrostu kursu dolara. Publikowany jest zazwyczaj w połowie każdego miesiąca o 13:30 (GMT) wraz ze wskaźnikiem "CPI" (Indeks cen konsumpcyjnych).
 • Redbook Index / przegląd Tygodniowy sprzedaży detalicznej "Redbook"
  Jest to wynik badania ilości sprzedaży detalicznej dużych hipermarketów. Publikowany jest co tydzień we wtorki o 15:30 (GMT). Pierwszy przegląd miesiąca (pierwszy wtorek miesiąca) porównuje pierwszy tydzień bieżącego miesiąca z pierwszym tygodniem poprzedniego miesiąca, drugi przegląd porównuje pierwsze dwa tygodnie bierzącego miesiąca z pierwszymi dwoma tygodniami poprzedniego miesiąca, itp. W ten sposób pełny obraz powstaje tylko w momencie publikacji ostatniego miesiąca (w ostatni piątek). Praktycznie nie ma wpływu na rynek. Jest to spowodowane tym, że cyfry różnią się znacznym rozrzutem wartości (zmiennością) i fakt, że w przeglądzie jest ograniczona liczba sklepów.
 • Retail Price Index (RPI) / Indeks cen detalicznych
  Określa zmiany poziomu cen "koszyka" produktów. Wskaźnikiem poziomu inflacji służy indeks cen konsumpcyjnych z wyłączeniem odsetek od kredytów na zakup nieruchomości (RPI-X). Indeks cen detalicznych, obliczony według jednego wzoru, dla porównania z analogicznymi wskaźnikami w innych krajach nazywa się uzgodniony (HICP). Jeśli tempo wzrostu indeksu przekracza zaplanowane wartości, to zazwyczaj Bank Anglii podnosi stopy procentowe. Wychodzi co miesiąc. Wywiera znaczący wpływ na rynek.
 • Retail Sales (UK) / Sprzedaż detaliczna (UK)
  Jest wskaźnikiem poziomu konsumpcji. Jeśli poziom konsumpcji powyżej poziomu produkcji, to zwykle prowadzi do wzrostu inflacji. Należy zauważyć, że wskaźnik sprzedaży detalicznej za miesiąc jest bardzo zmienną wartością. Średnia za trzy poprzednie miesiące, wartość indeksu lepiej opisuje to, co się dzieje. Wychodzi co miesiąc. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
 • Retail Sales (JPN) / Sprzedaż detaliczna (JPN)
  Wskaźnik odzwierciedla zmiany poziomu sprzedaży. Statystyka obejmuje uniwersalne sklepy i supermarkety. Pokazuje poziom wydatków konsumpcyjnych i popytu. Wychodzi co miesiąc. Ma słaby wpływ na rynek.
 • Retail Sales (US) / Sprzedaż detaliczna (US)
  Index pokazuje zmiany wielkości sprzedaży w branży detalicznej. Wolumen sprzedaży detalicznej - jeden ze wskaźników wydatków konsumpcyjnych; w związku z tym jako wskaźnik popytu i zaufania konsumenta, może on służyć jako punkt odniesienia dla rynku walutowego w zwrotnych punktach cyklu koniunkturalnego. Szczególnie duże znaczenie takie wskaźniki mają do obserwowania gospodarki USA dlatego że popyt jest jej główną siłą napędową. Jeśli konsument ma większy dostępny dochód, to więcej towarów zostanie wyprodukowano, a także importowano. Wskaźnik ten dzieli się na: "sprzedaż samochodów" i "sprzedaż reszty". Przez to, że ilość sprzedanych samochodów jest bardzo zmienną wielkością, najbardziej prawdziwe informacje niesie w sobie ta część wskaźnika, w której nie są brane pod uwagę "sprzedaż samochodów". Wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej jest pozytywnym czynnikiem dla rozwoju gospodarki narodowej i prowadzi do wzrostu kursu waluty krajowej. Ma ograniczony wpływ na rynek (głównie w średnio - i długoterminowym). Wskaźnik charakteryzuje siłę popytu konsumpcyjnego. Jego wzrost wskazuje na wzrost produkcji towarów, wzmocnienie gospodarki i waluty. Publikowany:13:30 (GMT), 13-ty dzień miesiąca (za miesiąc poprzedni). RS - pierwszy w kolejności ogłoszenia wskaźników wydatków konsumentów. Jest on ważny, ponieważ wchodzi (w postaci części litery C) do formuły do obliczania PKB: PKB = C + I + G + X - M, gdzie symbol C odpowiada za około 2/3 całego PKB. Najważniejszą informacją w raporcie o sprzedaży detalicznej jest, podobno, zmiana procentowa w sprzedaży dóbr konsumpcyjnych, z wyjątkiem pojazdów. Ta część wydatków konsumpcyjnych wynosi około 40% całości. Zwrócimy uwagę na 2 braki danych dla RS: po pierwsze, one odzwierciedlają tylko koszty zakupu towarów, pomijając zakup usług; po drugie, dane dotyczące wydatków ludności wyłącznie ulotne, trudno je przewidzieć, są one często poprawiane. Dane zbierane są co miesiąc przez specjalny dział Departamentu Handlu (Department of Commerce), który nazywa się "Biuro spisu ludności (U. S. Census Bureau)", drogą ankietowania przypadkowych detalicznych firm różnej wielkości w całym kraju. S&P 500 / Indeks "Standard and poors". Indeks ten publikowany jest przez niezależną spółkę "Standard and poors". Jest on sporządzany w dwóch wersjach - według akcji 500 korporacji i akcji 100 korporacji. S&P 500 jest ważony na wartości rynkowej akcji index 500 korporacji, które prezentowane są w nim w następującej proporcji: 400 przemysłowych korporacji, 20 produkujących pojazdy, 40 finansowych i 40 komunalnych spółek. W nim zawarte są głównie akcje spółek notowanych na Nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, ale są też akcje niektórych spółek, które są notowane na Amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych oraz w obrocie pozagiełdowym. Indeks stanowi około 80% wartości rynkowej wszystkich wersji, notowanych na Nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Indeks ten jest bardziej skomplikowany w porównaniu z indeksem Dow Jones, ale jest również uważany za bardziej precyzyjny w związku z tym, że są w nim reprezentowane akcje większej liczby korporacji i akcje każdej korporacji są ważone na wielkość kosztów wszystkich akcji znajdujących się w rękach akcjonariuszy. Kontrakty terminowe i opcje na niego sprzedawane są na Chicagowskiej giełdzie towarowej. Tankan report

  Kwartalny przegląd gospodarczy, publikowany przez departament badań i statystyk Banku Japonii.
  Przegląd sporządzany jest na podstawie ocen ponad 8000 spółek, firm i instytucji według następujących parametrów gospodarczych:
  - warunki prowadzenia działalności gospodarczej;
  - produkcja i dystrybucja;
  - popyt i podaż, poziom cen;
  - dochody;
  - bezpośrednie inwestycje;
  - zatrudnienie;
  - warunki podatkowe.
  Tankan jest najważniejszym japońskim wskaźnikiem. Właściwości indeksów biznesowego optymizmu wyjaśniają, dlaczego rynki z taką uwagą czekają na moment ich publikacji, a także pokazują, że zbieranie i analiza danych statystycznych indeksów PMI może dać bardzo wiele korzystnych informacji dla inwestora.
 • Trade Balance / Bilans handlowy
  Wyrażona w dolarach różnica między wielkością eksportu i importu w kraju, z poprawką na sezonowość. Dane dotyczące wielkości eksportu i importu, co miesiąc zbiera Urząd statystyczny (U. S. Census Bureau). Zmniejszenie deficytu handlowego USA zwykle jest dobrą wiadomością dla posiadaczy dolara: kupujący amerykańskiego eksportu zmuszeni kupować dolary, a sprzedawcy importu - ich sprzedawać. Sytuacja z rynkiem obligacji jest nieco bardziej skomplikowana: w czasie zmniejszenia deficytu posiadacze obligacji zwykle wolą widzieć spadek importu niż wzrost eksportu. Powodem jest ich strach przed silną gospodarką i wysoką inflacją.

  Bilans handlowy (Merchandise Trade Balance, TV) jest to różnica między sumą eksportu i sumą importu towarów tego kraju. Bilans odzwierciedla przede wszystkim konkurencyjność towarów danego kraju za granicą. Jest on ściśle powiązany z poziomem kursu waluty krajowej, ponieważ duża dodatnia wartość bilansu handlowego, jego nadwyżka (przewaga eksportu nad importem) oznacza napływ do kraju waluty obcej, co zwiększa kurs waluty krajowej. Ujemna wartość bilansu handlowego (deficyt bilansu handlowego - import przeważa nad eksportem) oznacza niską konkurencyjność towarów danego kraju na rynkach zewnętrznych; to prowadzi do wzrostu zadłużenia zagranicznego i spadku kursu waluty krajowej. Z drugiej strony, same w sobie zmiany kursu waluty krajowej wpływają na wyniki w handlu międzynarodowym, a tym samym i na bilans handlowy. Przy niskim kursie waluty krajowej towary tego kraju otrzymują dodatkową przewagę konkurencyjną na rynkach zewnętrznych, co prowadzi do wzrostu eksportu. Wręcz przeciwnie, z powodu wzrostu kursu waluty krajowej ceny krajowych towarów na rynkach zagranicznych wzrosną, co doprowadzi do ich wypierania przez tanie towary z innych krajów. Zrozumiałe więc, że wiele działań banków centralnych w celu zmniejszenia kursów walut narodowych spowodowane są dążeniem do zapewnienia przewagi konkurencyjnej krajowym eksporterom. W pierwszej połowie 1999 roku był to jeden z najważniejszych czynników osłabienia brytyjskiego funta i euro, a także powodem wielokrotnych interwencji Banku Japonii, który dążył do uniknięcia silnego przedwczesnego umocnienie jena w stosunku do dolara. Dane dotyczące salda handlowego publikowane są co miesiąc, zwykle w 3. tygodniu miesiąca o 13:30 (GMT). Forma prezentacji danych - z sezonowym wyrównaniem, zarówno w nominalnych, jak i w stałych cenach. Wyniki handlu są pogrupowane w sześciu głównych kategorii towarów (żywność, surowce i zapasy wyrobów przemysłowych, zapasy towarów handlowych, towary konsumpcyjne, samochody, środki produkcji, inne towary) i handlu z poszczególnymi państwami. Zwykle rynek walutowy patrzy na bilans handlowy kraju w ogóle, a nie na poszczególne dwustronne bilanse handlowe z różnymi krajami. Ale są wyjątki: bilans handlowy USA z Japonią od dawna jest przedmiotem odrębnego rozpatrzenia ze względu na tradycyjnie duży poziom deficytu i generowanych przez niego problemów politycznych, handlowych sankcji itp.

  Przykładem relacji kursów wymiany i bilansu handlowego są koordynowane działania kierownictwa pięciu głównych przemysłowych państw - historyczne porozumienie Plaza Accord, Nowy Jork, Wrzesień 1985 roku. W tym okresie dolar amerykański był na rekordowo wysokim powojennym poziomie w stosunku do europejskich walut i japońskiego jena. Amerykańscy eksporterzy byli w niekorzystnych warunkach z powodu wysokich cen swoich towarów na rynkach międzynarodowych. Jako metody wyrównywania handlowej równowagi wybrali dewaluację dolara, co przeprowadzone było w drodze odpowiednich zmian stóp procentowych. Jednak efekt znacznego spadku kursu dolara (wobec jena i niemieckiej marki dolar w tym czasie spadł o połowę) na bilans handlowy okazał się nieznający: osiągnąwszy pewnej do 1990-go roku, bilans handlowy spadł do poprzednich poziomów w 1993, ponieważ import do USA rósł wtedy w przeważającym tempie. W rzeczywistości, pomimo oczywistej ważności handlowych danych, ich interpretacja z punktu widzenia kursów walutowych nie jest prostą sprawą. Wielkość eksportu i importu w stosunku do ich znaczenia gospodarczego nie są uważane za równorzędne. Eksport ma bardziej bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy kraju, dlatego rynki finansowe nadają danym eksportu większe znaczenie. Z drugiej strony, wzrost importu może odzwierciedlać silny popyt konsumencki w kraju, a może mieć sens, na przykład zwiększenie ilości zapasów surowców, i w tych przypadkach skutki ekonomiczne będą się różnić.

  Niespójność reakcji rynków walutowych na dane handlowe w pierwszej kolejności wiąże się z przedstawieniem rynku o tym, czy sam kurs waluty jest przedmiotem szczególnej uwagi kierownictwa polityki pieniężnej, czy nie. Jeśli dolar znajduje się w centrum uwagi finansowych władz, to przy wzroście deficytu i spadku eksportu rynki pomyślą, że kurs dolara powinien spaść, aby złagodzić problemy eksporterów. Inflacyjne skutki takiego oczekiwanego ruchu kursu będą negatywne dla uczestników rynków papierów wartościowych o stałym dochodzie (obligacji rządowych). Jeśli rozpocznie się redystrybucja składu portfeli inwestycyjnych, to będzie to miało wpływ na kurs wymiany. Ale jeśli kurs dolara i inflacji nie są teraz największym problemem, to sam fakt, że eksport spadł, może pchnąć wiele akcji w dół (akcje eksportowych korporacji), a ceny obligacji podnieść. W ten sposób, te same dane ekonomiczne mogą powodować wprost przeciwne skutki dla rynku walutowego. W przeciwieństwie do innych rzędów statystyk gospodarczych, dane dotyczące bilansu handlowego nie mają wyraźnego związku z fazami cyklu koniunkturalnego, ponieważ na wewnętrzną dynamikę gospodarczą kraju nakładane są cykle ekonomiczne innych krajów, które mają swoje własne cechy, fazy i amplitudy zmian. Podczas analizy danych handlowych trzeba wziąć pod uwagę również wyraźnie wyrażoną ich zależność sezonową, którą dobrze widzimy na powyższych wykresach.
 • Unemployment rate / Poziom bezrobocia
  Co miesiąc specjalny dział Departamentu zatrudnienia (Department of Labor), o nazwie "Biuro rejestru zatrudnienia (Bureau of Labor Statistics, BLS)" zbiera informacje i tworzy tak zwany Household survey - wynik ankietowania ludności. Biorą około 60 000 rodzin. Liczą się tylko osoby, które nie mają pracy i aktywnie jej poszukujące, czyli bezrobotni zarejestrowani. Otrzymaną liczbę dzieli się na pełną liczbę respondentów, jest ona pomnażana x100, i nazywany unemployment rate. Raport na temat zatrudnienia jest prawdopodobnie najsilniejszym ze wszystkich "silnikiem rynku". Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dane dotyczące zatrudnienia bardzo trudno przewidzieć, dlatego zadeklarowane wartości często są sprzeczne z oczekiwanymi i powodują natychmiastową korektę. Po drugie, dane te bardzo dobrze odzwierciedlają faktyczny stan gospodarki. Mimo, że ich często korygują, inwestorzy odnoszą się do nich jak do natychmiastowej instrukcji do działania. Wzrostowi bezrobocia (spadek zatrudnienia), zwykle towarzyszy spadek kursu waluty krajowej. Jednak dla każdego z krajów na dziś istnieją oficjalne typowe dane efektywnego bezrobocia. Czyli dopuszczalne, a nawet pożądane dla rozwoju gospodarki rozmiary bezrobocia. Na dzisiaj te rozmiary wahają się od 3 do 7 procent osób zdolnych do pracy w zależności od kraju; Wysokie bezrobocie - to źle. Powoduje ona napięcie społeczne, zmniejszenie liczby osób z klasy średniej ("podwaliny demokracji") i zmniejszenia czystej masy realnych dochodów ludności. Małe bezrobocie - to jest złe, ponieważ u pracowników znikają motywacje do dobrej pracy i zaczynają cierpieć interesy pracodawców. Optymalna wartość bezrobocia znajduje się na skrzyżowaniu interesów dwóch głównych grup - pracodawców i pracowników. Jest nieunikniony kompromis między nimi, w przeciwnym razie cierpiące interesy jednej z grup mogą spowodować przełomowe wyjście z sytuacji.
 • Unit Labour Cost / Cena jednostki wydanej produktów
  Wskaźnik charakteryzuje wydatki związane z produkcją jednostki produkcji. On jest ważnym wskaźnikiem, charakteryzującym efektywność rozwoju gospodarki kraju. Wywiera znaczący wpływ na rynek. On jest dobrym wskaźnikiem rozwoju procesów inflacyjnych związanych ze wzrostem wynagrodzeń. Zazwyczaj analiza tego indeksu odbywa się w kontekście z cyframi, które odzwierciedlają wartość wskaźnika "Productivity" (Wydajność pracy). Wzrost wartości jednostki wydanej produktów wraz ze wzrostem wydajności pracy może prowadzić do konieczności podniesienia podstawowych stóp procentowych, co jest pozytywnym czynnikiem dla wzrostu kursu dolara. Jego wartość jest publikowana co kwartał, do 10-go dnia miesiąca publikacji o 13:30 (GMT), jednocześnie z wskaźnikiem "Productivity".
 • Unit Wage Costs / Cena siły roboczej
  Jeśli tempo wzrostu kosztów siły roboczej przekracza tempo wzrostu wydajności pracy, to powoduje to presję inflacyjną na gospodarkę. Wychodzi co miesiąc. Ma ograniczony wpływ na rynek.
 • Wholesale Inventories / Zapasy hurtowników
  Index charakteryzuje relacje między hurtownikami i detalicznym handlem. Ma ograniczony wpływ na rynek, jednak daje wyobrażenie o trendach w tych sektorach gospodarki, które mogą działać na gospodarkę w ogóle. "Nadmiar zapasów" magazynowych może wskazywać na obecność stagnacyjnych zjawisk w gospodarce. Stały trend w jego dynamice ma duży wpływ na rynek. Wzrost wartości indeksu ma negatywny wpływ na kurs dolara. Jego wartość publikowana około 10-go dnia każdego miesiąca o 15:00 (GMT).
 • Wholesale Price Index (WPI) / Indeks cen hurtowych
  Odzwierciedla zmiany poziomu cen dużych partii towarów. Obliczany jest jako średnia trzech elementów: wewnętrznych cen hurtowych, cen hurtowych na eksport i cen hurtowych na import. WPI jest lepszym wskaźnikiem inflacji, niż CPI, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla stan w sektorze biznesowym. Rynek bierze ten wskaźnik pod uwagę.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off