empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Икономически индикатори

 • Брутен вътрешен продукт (БВП)
  Най-важният показател е докладът за БВП. По принцип, БВП е най-широкият измерител за състоянието на икономиката. БВП е съвкупност от паричната стойност на всички стоки и услугите, произвеждани от цялата икономика по време на тримесечието (с изключение на международната дейност). Ключовите цифри, които да следите са темпа на растеж на БВП. Като цяло, отклоненията от нормалното ниво могат да бъдат доста влиятелни. Растеж над това ниво често се смята, че е неустойчиво и предшественик на висока инфлация, докато растежът под този обхват (и особено отрицателен растеж) означава, че икономиката се движи бавно, което може да доведе до увеличаването на безработицата и по-ниски разходи. Заслужава да се отбележи, че всеки първоначален доклад на БВП ще бъде ревизиран два пъти преди крайните цифри да бъдат ясни: предварителният доклад е последван от предварителния доклад и един месец по-късно и окончателният доклад. Съществените изменения в предварителните цифри могат да предизвикат допълнителни движения на пазарите.
  Не бъркайте Брутния вътрешен продукт с брутния национален продукт (БНП). БВП включва само стоките и услугите, произведени в рамките на географските граници на страната, независимо от националността на производителя. БНП не включва стоки и услуги, произведени от чуждестранни предприятия, но не включва стоки и услуги, произведени от национални фирми, работещи в чужбина. Например, ако една фирма в САЩ оперира верига от магазини във Франция, стоките и услугите, произведени от тези магазини няма да бъдат включени в БВП, но ще бъдат включени в БНП. Докато световната икономика расте, разликата в БВП и БНП ще намалява за развитите страни като САЩ, но за по-малките, развиващи се страни, разликата може да бъде значителна.
 • Индекс на потребителските цени (CPI)
  Индексът на потребителските цени е най-широко използваният измерител на инфлацията. Той измерва промените в равнището на цените в пазарната кошница от потребителски стоки и услуги, закупени от домакинствата. Пакетът включва около 200 вида стоки и хиляди продукти, вариращи от храни и енергия, до скъпи потребителски стоки. Цените са измерват като се вземат семпли на цените в различните магазини. В допълнение към цялостните данни за CPI, е важно също така да разгледаме доклада на ядрения ​​CPI без волатилните стоки, като храна и енергия, и дава по-точна представа за реалната инфлация. Повечето данни за индекса на потребителските цени ще включват както общи, така и основни цифри.
  Има и хармонизиран CPI (HICP). Това е индикаторът за инфлацията и стабилността на цените на Европейската централна банка (ЕЦБ). Това е индекс на потребителските цени, който се съставя в съответствие с методология, която е хармонизирана за страните на ЕС. HICP се произвежда от всяка страна от Европейския съюз и измерва инфлацията, за подпомага ръководенето и формирането на паричната политика на ЕЦБ. HICP се използва и като основа на Европейския индекс на потребителските цени, който се претегля към разходите на домакинствата.
 • Индекс на Цените на производителя (PPI)
  PPI е един от двата основни начина за измерване на инфлацията (другият е PPI). Индексът измерва цената на стоките на нивото на търговията на едро. Така че, докато индексът на потребителските цени проследява плащането за стоки от страна на потребителските разходи, PPI показва колко получават производителите на стоките. Има три вида стоки, измерени от PPI: суровинни, междинни и крайни продукти. Суровите стоки са суровини, използвани в производството на нещо друго, междинните стоки са компонентите на по-голям продукт, а готовата продукция е това, което всъщност се продава на дистрибутора. Данните за готовата продукция се наблюдават внимателно, тъй като са най-добрият измерител за това, което потребителите действително ще трябва да плащат.
  Основният PPI измерва цените, преценени от страна на производителите на стоки и услуги, подбирайки елементите, които попадат под категорията храна и енергия.
 • Показатели за заетост
  Един от ключовите макроикономически показатели е Показателят за безработица, който представлява процента на безработните над 18 години, в съотношение с общата работна сила. Той се основава на изследването на случайна извадка от около 60 000 домакинства и 375,000 фабрики. Коефициентът на безработица се изчислява, като се раздели броят на безработните на броя на работната сила, където работната сила е сумата на безработните и заетите. Естественото равнище на безработицата се смята да съставлява около 4-5% от работната сила. Той се третира като показател за възможния инфлационен натиск при увеличение на заплатите. Счита се, че заплатата нараства по-бързо, с по-ниско ниво на безработица, особено в очакван случай на инфлационно ускорение.
  Има също и такива доклади, като средната работна седмица и Средните почасови доходи. Следва да се има предвид, че работната сила не се отнася цялото население; тя включва подмножество на хора, които отговарят на определени критерии. Картината на безработицата е ключов показател за здравето на икономиката, докато данните за Средното почасово възнаграждение въздействат на инфлацията.
  Неселскостопанските ведомости, известни като нефермерски Промени на заетостта, са основен показател, който измерва добавените работни места през предишния месец. В доклада се изключват работните места свързани с селското стопанство , тъй като те са склонни да действат на сезонен принцип и не са непременно показателни за тенденциите в заетостта.
  В допълнение към тези стандартни доклади, статистическите органи на САЩ, също така, публикуват докладът за седмичните искове за помощи за безработни и броя на хората, подали молба за помощи за безработица за първи път. Тези числа помагат да се следи пулса на пазара на труда. Друг важен доклад за заетостта в САЩ е националният доклад на ADP за заетостта, който оценява промените в заетостта в САЩ, използвайки данните за заплатите за над 500 000 фирми от автоматичната обработка на данните, Inc. (ADP). Тази информация се събира от Макроикономическите съветници, LLC в отчет, който показва обобщените цифри, както и сегментите, определени от размера на компаниите, стоките срещу услугите, и производствените срещу не-производствените компании.
 • Индекс на продажбите на дребно
  Индексът на продажбите на дребно измерва стоките, продавани в рамките на търговията на дребно, от огромните вериги на малките местни магазини, чрез събиране на проби от определен набор от магазини за търговия на дребно в цялата страна. Този доклад отразява данните за предходния месец. Много анализатори предпочитат да следят данните, с изключение на автомобилите, което означава без волатилните данни за продажбите на автомобил. Тези данни се смятат, че са по-добър измерител на тенденциите за повсеместни покупки. Докладът не включва парите, изразходвани за услуги, така че той представлява по-малко от половината от общото потребление през месеца. Въпреки това, дори и с тези ограничения, цифрите са следят отблизо като индикатор за състоянието на икономиката.
 • Индекс на потребителското доверие
  Доверието на потребителите се счита за съществен елемент от икономическата картина. Докладите отчитат колко уверени се чувстват потребителите за състоянието на националната икономика и разходите за потенциал. Идеята е, че колкото по-уверени се чувстват хората за стабилността на доходите си, толкова по-вероятно е те да направят покупки. Индексът на Потребителското доверие използва около 5000 домакинства, като примерно население и дори измерва броя на исканите помощи публикувани във вестници, за да получи представа за състоянието на пазара на труда. Много анализатори смятат, че високото доверие на потребителите може да излекува много от това, което разболява икономиката. Когато повечето от данните сочат към поскъпване в икономиката, високото доверие на потребителите и последователните разходи могат да помогнат за омекотяване удара, или да предизвикат възстановяване.
 • Бежова книга
  Бежовата книга е част от подготовката за заседанията на Комитета на Федералния отворен пазар и се публикува осем пъти в годината. Докладът се публикува две среди преди всяка FOMC среща в 14:15 EST. Книгата е обобщение на икономическите условия за всеки един от федералните региони. В доклада се разглеждат предимно показатели, които оказват влияние върху това, как Федералният резерв може да действа при предстоящото си заседание.
 • Поръчките на дълготрайни стоки
  Поръчките на стоки с дълготрайна употреба измерват колко хора в САЩ имат разходи за дългосрочни покупки (продукти, които се очаква да бъдат използвани повече от три години). Докладът е пускан в 8:30 часа EST около 26-то число на всеки месец и се смята, че осигурява поглед върху бъдещето на преработвателната промишленост. Докладите са разбити по промишленост, което помага да се елиминира ефектът от единичните волатилни индустрии, като разходите за отбрана. Инвеститорите се интересуват от цялостната картина, а пазарите са движени от общите тенденции в повечето индустрии.
 • Производствени поръчки
  Индикаторът измерва индустриалното търсене на стоки за дълготрайна и недълготрайна употреба. Увеличаване в отчитането показва възможен растеж на производствената дейност, докато намаляването е сигнал за фаза на намаляване. Ето защо, курсът на валутата се издига при увеличения и спада при понижения. Този индикатор включва поръчките на дълготрайни и недълготрайни стоки. Индикаторът за поръчките на дълготрайни стоки включва стоки с очакван живот повече от 3 години (автомобили, мебели, строителни материали), които съставляват повече от 50 от общия брой. Нефермерските поръчки на дълготрайни стоки включват храна, дрехи, леки промишлени стоки и др. Докладът за фабричните поръчки характеризира производствената дейност. Увеличението на показателя е положителен фактор за икономиката, докато намаляването на показателя е сигнал за спад.
 • Текуща сметка
  Текуща сметка е сумата на баланса (т.е., нетните приходи от износа, минус плащанията за внос), коефициентът на печалба (печалбата от чуждестранни инвестиции минус плащанията извършени за чуждестранни инвеститори) и паричните трансфери. Балансът по текущата сметка е една от двете основни мерки за характера на външната търговия на страната (другият е нетното изтичане на капитала). Излишъкът по текущата сметка увеличава нетните чуждестранни активи на държавата чрез съответната сума, а дефицитът по текущата сметка прави обратното. И държавните и частните плащания са включени в изчислението. Тя се нарича текуща сметка, тъй като стоките и услугите, като цяло, се консумират през текущия период.
 • Първоначални Искове за Помощи за безработни
  Докладът от тази седмица показва броя на исковете, заявени към Департамента по заетостта относно допълнителните съкращения. Това е нов, но често подвеждащ индикатор за икономическите тенденции. Увеличението/намалението на броя на заявяващите първоначалните Искове за Помощи за безработни, работи в полза на забавянето или ускоряването на растежа. Във връзка с това, влиянието на този доклад на пазара е ниско, въпреки че известно въздействие върху поведението на търговците е вероятно, в редки случаи. Поради вариабилността на седмичните данни, повечето от анализаторите предпочитат да следят четири-седмичната средна пълзяща, за да получат по-различен прочит, докато определят основната тенденция на пазара. Обикновено, силната денивелация (около 30К) се счита, че ще доведе до значителна промяна на тренда. Устойчивото намаляване на Първоначалните искове за помощи за безработни, сигнализира икономически растеж и подобряване на пазара на труда и води до ръст на долара. Показания над 400,000 сочат към проблеми на пазара на труда.
 • Tанкан проучване
  За да се проведе проучването, около 8-10000 бизнесмени от различни сфери на икономиката биват анкетирани. Компаниите, сред които 10-15 са големи предприятия, 30-35 - средни предприятия, 50-55 малки предприятия, биват запитвани за: 1) бизнес средата, 2) производството и продажбите, 3) търсенето и предлагането, 4) ценовото ниво, 5) печалбите, 6) преките инвестиции, 7) заетостта, 8) фискалните условия. Топ мениджърите се анкетират поотделно. Методите за оценка: Индекс на дифузия(DI) - «Благоприятно» минус «Неблагоприятно»,% точки, промяна на процента - промяна на индекса спрямо същия период на предходната година. Проучването увеличава сигналите, подобряващи икономическите условия и е благоприятен за покачването на JPY.
 • ZEW проучване
  ZEW Проучването е основният показател на инвеститорско доверие. Той се изчислява на базата на анкета провеждана сред 350 анализатори и институционални инвеститори. Индикаторът отразява разликата между анализаторите, които са оптимисти за предстоящото икономическо развитие на Германия в рамките на шест месеца и тези, които са песимисти. Ако повечето от анкетираните са оптимисти, отчитането е над нулата, ако са песимисти - под нулата. Пример: ако 30 анализатори са оптимисти, 30 са неутрални и 40 са песимисти, отчитането ще е -10. Изследването се използва за оценка на Немските икономически перспективи. Растежът в данните от ZEW проучването предизвиква растеж на еврото.
 • Лични потребителски разходи(PCE)
  PCE е мярка за промените в цените на потребителските стоки и услуги. Личните потребителски разходи включват действителните и условните разходи на домакинствата; мярката включва данни, отнасящи се до стоките за дълготрайна употреба и недълготрайните услуги.
  Подобно на индекса на потребителските цени, ИКП е доклад (част от доклада на доходите на физическите лица), представен от Бюрото за икономически анализи на Министерството на търговията.
  PCE е доста предсказуем доклад, който има малко влияние върху пазарите.
 • Доходите на физическите лица
  Доходите на физическите лица измерват доходите на домакинствата от всички източници, преди да бъде платен данъка върху личните доходи. Той включва доходите от наеми, приходите от лихви, плащанията на държавни субсидии, приходите от дивиденти и др. Доходите на физическите лица показват бъдещото потребителско търсене. То се съобщава, заедно с личните разходи. Увеличението на Доходите на физическите лица предизвика растеж в продажбите на дребно, което е положителен фактор за икономическото развитие и провокира покачването на USD.
 • Използване на капацитета
  Този индикатор измерва степента на използване на промишления капацитет. Това е съотношението на общата продукция към максималния-номинален капацитет. Това показва текущото състояние на икономиката. Оптималната стойност на този показател е 81,5%. Стойност над 85% сигнализира, че икономиката е претоварена. По-ниска стойност предполага отслабване както на валутата, така и на икономиката.
 • Университетът на Мичиган, Проучване на доверието на потребителите
  Това е месечно проучване върху доверието на потребителите, провеждано от Университета в Мичиган, което цели да разкрие настроенията на потребителите. В действителност, се измерва готовността на потребителите да харчат пари. Това е водещ индикатор за климата на потребителите. Той се състои от два компонента: настроения (около 40% от общия индекс) и очаквания (останалите 60%). Около 500 потребители отговорят на пет въпроса засягащи настоящата и бъдещата икономическа ситуация (два и три въпроса съответно). Отговорите на първите два въпроса се формират от проучването върху текущите условия, докато последните три въпроса формират индекса на очакванията. Увеличението в индекса сигнализира за положителни перспективи за икономическия растеж, като се има предвид, че намаляването на сигналите е възможно да забави растежа. Увеличението на индекса задейства USD покачване.
 • Индекс на ФР Филаделфия
  Проучванията на индекса за около 100 производители от Филаделфия, САЩ, показва отношението им към текущата икономическа ситуация и перспективите за близките шест месеца. Сигналите за растеж на индекса намаляват, когато той е под нулата. Този индекс може да посочи какво да очакваме от индекса ISM (Institute of Supply Managment’ index), който излиза няколко дни по-късно. Увеличението на индекса задейства покачването на USD.
 • Чикагски PMI
  Чикагският PMI е резултат от гласуването на мениджърите на промишлените покупки в Чикаго. Той характеризира производствените поръчки, производствените цени, както и материалните запаси. Показанията под 50 сочат икономическа рецесия. Индексът се следи изключително внимателно. Той има значително въздействие върху пазара, защото може да даде представа за това, какъв ще бъде производственият Индекс ISM. Докладът се публикува в последния работен ден на всеки месец в 3:00pm.
 • Личното потребление
  Личното потребление е цялостната мярка за това, колко харчат потребителите всеки месец, като се отчитат разходите за дълготрайните стоки, потребителските продукти и услуги. Здравословни данни на потребление се отчитат, когато потребителите, които купуват стоки и услуги, 'зареждат' икономиката и стимулират растежа на производството. Докладът е особено ценен в прогнозирането на инфлационния натиск. Взети в излишък, тези високи нива на потребление и производство, могат да доведат до общо увеличение на цените. Всъщност, ФР използва измерителя на инфлацията, получен от PCE, като техен основен измерител за инфлация.
  От друга страна, постоянното ниско потребление може да доведе до намаляване на нивата на продукцията и икономически спад.
 • ISM Индекс на Производството
  Индексът се базира на проучването върху повече от 300 компании в промишлеността, проведено от Института за управление на доставките. Производственият Индекс ISM следи заетостта, производствените запаси, новите поръчки и доставките.
  Чрез наблюдение върху Производствения Индекс ISM, инвеститорите са в състояние да разберат по-добре националните икономически условия. Когато този индекс се увеличава, инвеститорите могат да предположат, че фондовите пазари трябва да се увеличават, поради по-високата корпоративна печалба. Обратното може да се предположи за пазарите на облигации, които могат да намаляват, докато Производственият индекс ISM се повишава поради чувствителността към потенциалната инфлация.
 • Мениджърски индекс на поръчките(PMI)
  Тези икономически показатели се получават от месечните изследвания върху компаниите от частния сектор. Те осигуряват поглед върху условията за бизнес в сферата на услугите и производствените сектори на дадена страна. Главните цифри се отчитат като индекс, където 50 отразява централната линия на boom-bust настроенията. Колкото по-голямо е отклонението от 50, толкова по-голяма е промяната в условията за бизнеса.
 • Нови Домашни Продажби
  Този индекс показва броя на новите жилища, продадени през изминалия месец. Увеличението в продажбите на жилища предлага все по-голям пазар на жилища, който има тенденцията да подсилва останалата част от икономиката. Докладът за Новите Домашни Продажби потвърждава тенденциите в докладите на жилищата, които отбелязват по-ранните етапи на строителството, като например Одобренията за строителство и извършената работа в Строителство, които се смятат за водещ индикатор за по-широко икономическо развитие.
  Главните цифри са процентното изменение в жилищните продажби спрямо предходния месец.
 • Одобрения за строителство
  Индикаторът представлява броя на националните разрешителни за строеж, издадени за месеца. Силен ръст в новите одобрения и разрешения показва все по-нарастващ пазар на жилища. Тъй като, продажбите на недвижими имоти, като цяло водят до икономическо развитие, жилищата имат тенденцията да се развиват в началото на бума и спада при началото на рецесията. Данните могат да се използват заедно с други, за да се прогнозира бъдещия растеж в икономиката, като цяло. Един силен пазар на жилища, също така има тенденцията да увеличава потребителските разходи. Главните данни са сезонно приравнено процентно изменение в новите одобрения за сгради от предходния месец.
 • Новите жилища
  Този показател отразява степента на растеж в жилищното строителство. Докладът за началното жилищно строителство действа като индикатор, измерващ силата на строителния сектор и пазара на жилища. Икономистите, също така, използват тези данни като водещ икономически индикатор, като цяло, поради чувствителността на новите жилища към промените в бизнес цикъла. Броят на новите жилища намалява в началото на рецесия и бързо се разраства в началото на икономически бум; следователно, високите данни за новите жилища прогнозират силен икономически растеж.
  Основните цифри показват процентното изменение в началото на новите жилища.
 • Съществуващите Начални Продажби
  Индикаторът на Съществуващите домашни Продажби отбелязва продажбите на притежаваните отпреди жилища в САЩ. Този доклад дава доста точна оценка за условията на пазара на жилища и поради чувствителността на пазара на жилища към обратите в бизнес цикъла, той може да бъде важен показател за общите условия във времена, когато жилищата са особено важни за икономиката.
  Докато употребяваните домашни продажби не се включват в БВП, те не се влияят от икономиката на САЩ. Продаващите използвани жилища често използват капиталовите печалби от продажбите на имуществото за потребление, което стимулира икономиката. По-високите нива на потребителските разходи могат, също така, да увеличат инфлационния натиск, дори и да помогнат на ръста на икономиката.
  Докладът на Съществуващите домашни продажби не е своевремен, като други домашни показатели, като продажбите на нови жилища и разрешителните за строеж. По времето, когато съществуващите продажби са публикувани, пазарните условия могат да са се променили.
 • Доверието на потребителите
  Доверието на потребителите е мярка за обществените настроения по отношение на икономиката. Данните се извличат от проучване, което задава въпроси на хиляди потребители относно личните им схеми на разходи и инфлационните очаквания. Като цяло, повишаването на доверието на потребителите предхожда повишените потребителски разходи, които задвижват икономическия растеж и инфлацията.
  Водещи данни над 50 показват положителни потребителски настроения, докато тези под 50 показват негативни такива; колкото по-голяма е разликата, толкова по-силно се усеща.
 • Търговски баланс
  Търговският баланс е разликата между вноса и износа на стоки. Търговският дефицит показва, че вносът на стоки е по-голям от износа. Когато износът е по-голям от вноса има търговски излишък. Търговският излишък показва, че средствата идват в страната в замяна на изнасяни стоки.
  Търговският баланс понякога се разделя на стоки и баланс на услугите.
  Търговското салдо формира част от текущата сметка.
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.