empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

V závislosti na základných princípoch výskumu trhu, rozoznávame technickú a fundamentálnu analýzu. Koncept technickej analýzy je založený na tvrdení, že vzťah medzi dopytom a ponukou je zobrazený na cenovom grafe pri dodržaní pravidiel matematiky. Podľa fundamentálnej analýzy sa trh mení na základe politických, ekonomických a finančných faktorov.

Vzhľadom na to, že fundamentálna analýa berie do úvahy informácie ekonomickej, finančnej a politickej povahy, tak tieto priamo alebo nepriamo vplývajú na vývoj ceny na trhu. Ide najmä o hlavné ekonomické ukazovatele veľkých svetových ekonomík, ktoré môžu mať vplyv na kurzy hlavných svetových mien. HNP, HDP, veľkosť inflácie, miera nazamestanosti, CPI a PPI indexy, komoditné a priemyselné cenové indexy, obchodné bilancie a platobná bilancia sú najvýznamnejšie fundamentálne ukazovatele.

HNP je kľúčový indikátor pre určovanie klímy národnej ekonomiky, ktorý zahŕňa charakteristiky ako sú spotreba, investície,vládne výdavky, vývoz a dovoz. HNP je priamo úmerný výmennému kurzu. Vysoká úroveň HNP znamená ekonomiku v dobrom stave a prílev zahraničných investícií, na ktorými potom nadväzuje rast dopytu po domácej mene. Dlhotrvajúci rast HNP môže zapríčiniť infláciu, proti ktorej sa zas bojuje zvýšenými úrokovými sadzbami, čoho výsledkom je zase posilovanie meny.

Miera nezamenstnanosti vyjadruje pomer medzi práceschopným počtom obyvateľov a počtom nezamestnaných. V ideálnom prípade by tento údaj nemal prekročiť 6%. Rast úrovne nezamestnanosti vplýva negatívne na menový kurz, ktorý oslabuje. Inflácia má podobný efekt na menový kurz a môže byť meraná pomocou rastu cien. Ukazovatele inflácie a nezamestnanosti sú vzájomne inverzné, teda ak rastie nezamestnanosť klesá inflácia a naopak.

Fundamentálna analýza taktiež zahŕňa udalosti, dôležité pre politiku rôznach štátov. Môžu to byť napríklad voľby, ekonomické reformy, podpísanie medzinárodných dohôd atď. Hlavný finančný ukazovateľ, ktorý je dôležitý pre analytikov je kľúčová úroková sadzba centrálnyh bánk, ktorá určuje celkovú ziskovosť investícií do ekonomiky krajiny. Rast tohto ukazovateľa vytvára vhodné podmienky pre rast národnej meny.

Výmenný kurz národnej meny je ovplyvňovaný aj prírodnými katastrofami, teroristickými útokmi, núdzovými stavmi a ostatnými nepredvídateľnými udalosťami.

Fundamentálna analýza je kvôli zložitosti posudzovania množstva ukazovateľov rôznych krajín vykonávaná kvalifikovanými odborníkmi.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off