empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Čo je InstaForex?

InstaForex je registrovaná značka a ochranná známka.

InstaForex je celosvetová značka, ktorá je zastúpená v mnohých krajinách. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd v EÚ prevádzkuje značku InstaForex na svojej webovej stránke instaforex.eu. Je regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySEC). Iné spoločnosti môžu prevádzkovať InstaForex v rámci ich právomoci na iných webových stránkach.

Aké nariadenia spĺňa InstaForex?

Ako člen značky InstaForex koná spoločnosť Instant Trading EU Ltd v súlade so zákonom L. 87(I)/2017, ktorý upravuje investičné služby, výkon investičných činností, prevádzku regulovaných trhov a ďalšie súvisiace záležitosti; smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi 2014/65/EÚ (MiFID II); nariadením o trhoch s finančnými nástrojmi 600/2014 (MiFIR); zákonmi o predchádzaní a potláčaní prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj ďalšími nariadeniami, smernicami, obežníkmi, usmerneniami, rozhodnutiami, ktoré príležitostne vydáva CySEC a akýkoľvek iný príslušný regulačný orgán.

Aké služby InstaForex poskytuje a pre koho sú určené?

Instant Trading EU LTD poskytuje nasledujúce služby:
- Obchodovanie CFD s rozsiahlym zoznamom nástrojov: menové páry, indexy, akcie, futures, komodity.
- Správa portfólia
- Investičný výskum a finančná analýza
Môžete sa stať naším zákazníkom a začať obchodovať ako retailový a profesionálny obchodník, ktorý vystupuje ako fyzická alebo právnická osoba a sám vykonáva obchodovanie.
Úplný zoznam služieb a produktov, ktoré spoločnosť poskytuje je tu na webovej stránke.

Čo nerobíme?
Našim klientom neposkytujeme investičné poradenstvo pri nákupe alebo predaji konkrétnych CFD. Obsah webovej stránky by sa nemal považovať za ponuku alebo výzvu na predaj alebo nákup. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré klient utrpí v dôsledku investičného poradenstva získaného z iného zdroja.

Obmedzenie zodpovednosti za obsah webovej stránky

InstaForex môže príležitostne a podľa svojho uváženia zverejniť na webovej stránke správy, komentáre k trhu, analýzy trhu a iné informácie tohto typu. Tieto informácie sa poskytujú výlučne na to, aby klientom umožnili robiť vlastné investičné rozhodnutia, a nepredstavujú investičné poradenstvo alebo nevyžiadané finančné návrhy. Neposkytujeme žiadne odhady ani záruky ohľadom presnosti, správnosti alebo úplnosti týchto informácií, ani ohľadom daňových alebo právnych následkov akejkoľvek súvisiacej transakcie;

Na webovej stránke môže byť zverejnený obsah, služby a/alebo odkazy na iné spoločnosti alebo webové stránky so spoločnou značkou, ktoré kontrolujú a poskytujú výhradne iné spoločnosti alebo webové stránky so spoločnou značkou, a ktoré slúžia iba ako doplnkový servis pre klientov. Takéto informácie sa zasielajú klientom bez obmedzenia a bez akýchkoľvek úprav bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom spracované a/alebo analyzované a upravované spoločnosťou Instant Trading EU Ltd. Tieto informácie neobsahujú investičné poradenstvo, či investičné odporúčania spoločnosti Instant Trading EU Ltd a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Otvorene ani skryte nepodporujeme ani neschvaľujeme žiadne produkty, obsah, informácie ani služby ponúkané inými spoločnosťami alebo webovými stránkami so spoločnou značkou. Nezaručujeme presnosť, vhodnosť, úplnosť alebo praktickosť takýchto informácií a/alebo služieb. Informácie a/alebo služby poskytované inými spoločnosťami alebo webovými stránkami so spoločnou značkou sa sprístupňujú iba na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku využívania informácií, služieb a/alebo softvéru, ktoré ponúkajú iné spoločnosti alebo ktoré sa nachádzajú na webových stránkach so spoločnou značkou vrátane, okrem iného, škôd spôsobených webovou stránkou a/alebo softvérom, ktorý je úmyselne poškodený alebo obsahuje vírusy.

Zlyhanie spoločnosti s dočasným povolením sa môže riešiť v rámci jurisdikcie Cypru.

Tieto informácie nie sú záväzné

Žiadne informácie na webových stránkach by v žiadnom prípade nemali byť považované za verejnú ponuku alebo akýkoľvek druh dohody. Aby bolo možné využívať služby spoločnosti Instant Trading EU Ltd a používať jej produkty, mali by všetci potenciálni klienti najskôr potvrdiť a prijať Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Instant Trading EU Ltd.

Autorské právo

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu webovej stránky patria spoločnosti Instant Trading EU Ltd.

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off