empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202318:03 Forex Analysis & Reviews: Technical analysis on META Platforms (Facebook) share price for March 17th, 2023.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Blue lines- bullish channel

Black line- RSI divergence

META share price is trading around $199. The stock price remains in a bullish trend since October of 2022 when it bottomed around $91. Since then price continues making higher highs and higher lows. The lower channel boundary provides support at $183. Bulls do not want to see price break below this support level. This will signal the end of the bullish trend since October. The RSI has provided a warning for bulls as the recent higher high in price was not followed by a higher high in the RSI. This is a sign of weakening bullish momentum. This is not a reversal signal but only a warning.

Alexandros Yfantis
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2024

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off